Law Journal

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu.

Dz.U.2006.76.531 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/05.

Dz.U.2006.75.530 | wyrok z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/06.

Dz.U.2006.75.529 | wyrok z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.

Dz.U.2006.75.525 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.

Dz.U.2006.75.524 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.75.519 | ustawa z dnia 23 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.2006.75.518 | ustawa z dnia 14 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.73.501 | ustawa z dnia 10 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.

Dz.U.2006.73.515 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Dz.U.2006.73.514 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Dz.U.2006.73.513 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie niektórych chorób zakaźnych mięczaków.

Dz.U.2006.73.512 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Uprawnienie dla technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych.

Dz.U.2006.73.510 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2006.73.508 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2006.73.507 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników.

Dz.U.2006.73.506 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2006.73.504 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia od podatku akcyzowego.

Dz.U.2006.72.500 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne wyżywienie żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.71.497 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wcześniejsze zwalnianie żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2006.72.499 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2006.72.498 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Warunki i sposób ustalania kosztów weryfikacji rocznych raportów.

Dz.U.2006.71.496 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki i sposób ustalania kosztów kontroli.

Dz.U.2006.71.495 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Środki podejmowane w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.

Dz.U.2006.71.493 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom.

Dz.U.2006.71.492 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U.2006.71.490 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Tytuł uprawniający do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.U.2006.68.484 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku.

Dz.U.2006.68.483 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych.

Dz.U.2006.67.480 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.U.2006.67.478 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dz.U.2006.67.477 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2006.70.489 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2006.66.474 | ustawa z dnia 23 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji.

Dz.U.2006.66.472 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Dz.U.2006.66.471 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kontroli skarbowej oraz ustawa - Ordynacja podatkowa.

Dz.U.2006.66.470 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dz.U.2006.66.469 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2006.66.467 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2006.66.466 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r.

Dz.U.2006.66.463 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2006.65.461 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o sporcie kwalifikowanym.

Dz.U.2006.64.448 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U.2006.64.447 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Dotacja przeznaczona dla niektórych podmiotów.

Dz.U.2006.64.446 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 57/04.

Dz.U.2006.64.457 | wyrok z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 30/04.

Dz.U.2006.64.456 | wyrok z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Pobieranie danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywanie i przekazywanie.

Dz.U.2006.64.454 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.2006.64.452 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym.

Dz.U.2006.64.451 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Dz.U.2006.63.445 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2006.63.444 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Nostryfikacja świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

Dz.U.2006.63.443 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2006.63.442 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.63.441 | ustawa z dnia 10 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2006.63.440 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy