Law Journal

Podwyższenie kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.160.1346 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość krajowej rezerwy.

Dz.U.2005.160.1353 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych.

Dz.U.2005.159.1337 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów.

Dz.U.2005.160.1358 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania związane z połączeniem sieci telekomunikacyjnych.

Dz.U.2005.160.1349 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2005.157.1324 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym.

Dz.U.2005.160.1350 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zakres usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych.

Dz.U.2005.160.1351 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag.

Dz.U.2005.160.1354 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie Straży Granicznej.

Dz.U.2005.159.1339 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną.

Dz.U.2005.160.1355 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat produktowych.

Dz.U.2005.157.1325 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2005.151.1264 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.

Dz.U.2005.155.1299 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2005.155.1301 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2005.154.1285 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Dz.U.2005.157.1322 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Dz.U.2005.157.1318 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2005.153.1283 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.

Dz.U.2005.161.1359 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadawanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Dz.U.2005.159.1334 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Trzemeszna w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2005.148.1231 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.

Dz.U.2005.174.1452 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

Dz.U.2005.154.1294 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r.

Dz.U.2005.153.1284 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny.

Dz.U.2005.154.1289 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na realizację projektów Domów Polskich.

Dz.U.2005.150.1260 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.158.1326 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich.

Dz.U.2005.153.1281 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.158.1327 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Dz.U.2005.158.1333 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Księga rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

Dz.U.2005.151.1268 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad rynkiem kapitałowym.

Dz.U.2020.1400 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dz.U.2005.179.1484 | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Obrót instrumentami finansowymi.

Dz.U.2021.328 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Przeciwdziałanie narkomanii.

Dz.U.2020.2050 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dz.U.2020.218 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dz.U.2019.1314 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sport kwalifikowany.

Dz.U.2005.155.1298 | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2005.153.1280 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

System tachografów cyfrowych.

Dz.U.2017.891 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

Dz.U.2005.151.1266 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych.

Dz.U.2005.153.1279 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.179.1486 | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o lasach oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Dz.U.2005.175.1460 | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2005.179.1487 | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.180.1497 | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2005.175.1461 | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Dz.U.2005.175.1462 | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2005.175.1458 | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dz.U.2013.1155 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie rzekomego pomoru drobiu.

Dz.U.2005.158.1330 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dz.U.2020.755 t.j. | ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Lecznictwo uzdrowiskowe, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej oraz gminy uzdrowiskowe.

Dz.U.2020.1662 t.j. | ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2005.143.1206 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dz.U.2005.169.1420 | ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt utracił moc