Law Journal

Sposób przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego.

Dz.U.2005.207.1738 | rozporządzenie z dnia 10 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Dz.U.2005.200.1647 | obwieszczenie z dnia 10 października 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.200.1649 | rozporządzenie z dnia 10 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Próg interwencji socjalnej.

Dz.U.2005.211.1762 | rozporządzenie z dnia 7 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Dz.U.2005.207.1734 | rozporządzenie z dnia 7 października 2005 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2005.197.1643 | rozporządzenie z dnia 6 października 2005 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi.

Dz.U.2005.206.1720 | rozporządzenie z dnia 6 października 2005 r. | Akt utracił moc

Umieszczanie osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego.

Dz.U.2005.206.1721 | rozporządzenie z dnia 6 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Sposób i kryteria ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej.

Dz.U.2005.206.1724 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności.

Dz.U.2005.205.1696 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa treść warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Dz.U.2005.205.1693 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym.

Dz.U.2005.206.1717 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2005.206.1718 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/05.

Dz.U.2005.205.1704 | wyrok z dnia 5 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2005.205.1697 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2005.206.1705 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia.

Dz.U.2005.206.1719 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2005.211.1764 | rozporządzenie z dnia 4 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 36/03.

Dz.U.2005.201.1678 | wyrok z dnia 4 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.207.1730 | rozporządzenie z dnia 4 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.207.1731 | rozporządzenie z dnia 4 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Dz.U.2005.207.1732 | rozporządzenie z dnia 4 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

Dz.U.2005.201.1673 | rozporządzenie z dnia 3 października 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą.

Dz.U.2005.201.1668 | rozporządzenie z dnia 3 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 43/04.

Dz.U.2005.201.1677 | wyrok z dnia 3 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dz.U.2005.205.1701 | rozporządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt utracił moc

Rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005-2007.

Dz.U.2005.199.1646 | rozporządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość i sposób pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania.

Dz.U.2005.201.1675 | rozporządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt utracił moc

Formularz listy kontrolnej.

Dz.U.2005.201.1667 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2005.201.1663 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Podział części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2006.

Dz.U.2005.194.1623 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Podział części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006.

Dz.U.2005.194.1621 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Podział części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006.

Dz.U.2005.194.1622 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2005.201.1672 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

Dz.U.2005.200.1650 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy uchodźcom.

Dz.U.2005.201.1669 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.

Dz.U.2005.200.1651 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

Dz.U.2005.201.1664 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.

Dz.U.2005.201.1674 | rozporządzenie z dnia 28 września 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Dz.U.2018.29 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2005.189.1604 | obwieszczenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

Dz.U.2005.190.1605 | rozporządzenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

Dz.U.2005.195.1626 | obwieszczenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

Dz.U.2005.195.1627 | obwieszczenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Dz.U.2005.196.1628 | rozporządzenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2005.189.1589 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym powierza się przeprowadzanie kontroli.

Dz.U.2005.201.1671 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2005.193.1617 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

Dz.U.2005.200.1660 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Dz.U.2005.200.1659 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dz.U.2005.200.1658 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób i kryteria gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane.

Dz.U.2005.200.1657 | rozporządzenie z dnia 23 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Dz.U.2005.192.1611 | rozporządzenie z dnia 23 września 2005 r. | Akt jednorazowy