Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Dz.U.2005.214.1783 | rozporządzenie z dnia 21 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.

Dz.U.2005.214.1817 | rozporządzenie z dnia 21 października 2005 r. | Akt utracił moc

Fundusz socjalny dla emerytów i rencistów wojskowych.

Dz.U.2005.216.1829 | rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego. Paryż.2005.10.20.

Dz.U.2007.215.1585 | umowa międzynarodowa z dnia 20 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Pątnów w województwie łódzkim.

Dz.U.2005.206.1709 | rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Solec-Zdrój w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2005.206.1710 | rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2005.213.1779 | rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb i sposób przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U.2005.213.1780 | rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zakres zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2005.214.1816 | rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.

Dz.U.2005.210.1750 | rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Domy pomocy społecznej.

Dz.U.2005.217.1837 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów papierów wartościowych.

Dz.U.2005.209.1744 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Informacje stanowiące rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Dz.U.2005.206.1715 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie. Paryż.2005.10.19.

Dz.U.2007.142.999 | umowa międzynarodowa z dnia 19 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Testy akceptacyjne oraz badanie oprogramowania interfejsowego i weryfikacja tego badania.

Dz.U.2005.217.1836 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Tryb i warunki udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych.

Dz.U.2005.207.1728 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2005.216.1831 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany.

Dz.U.2005.207.1727 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Dz.U.2005.219.1860 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla biokomponentów oraz metody badań jakości biokomponentów.

Dz.U.2005.218.1845 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych.

Dz.U.2005.216.1825 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zakaz używania munduru wojskowego lub jego części.

Dz.U.2005.216.1827 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie.

Dz.U.2005.216.1828 | rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Opłaty wnoszone na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez podmioty nadzorowane.

Dz.U.2005.207.1725 | rozporządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dz.U.2005.208.1741 | rozporządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wymagania w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej.

Dz.U.2005.233.1986 | rozporządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 48/03.

Dz.U.2005.210.1758 | wyrok z dnia 18 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzory i kolor munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzór odznaki tej inspekcji.

Dz.U.2005.215.1822 | rozporządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.214.1782 | rozporządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2005.210.1749 | rozporządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji instrumentów finansowych.

Dz.U.2005.206.1714 | rozporządzenie z dnia 17 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/04.

Dz.U.2005.210.1757 | wyrok z dnia 17 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2005.214.1808 | rozporządzenie z dnia 17 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu.

Dz.U.2005.210.1752 | rozporządzenie z dnia 17 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.

Dz.U.2005.203.1688 | rozporządzenie z dnia 15 października 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2005.210.1755 | rozporządzenie z dnia 14 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U.2005.210.1751 | rozporządzenie z dnia 14 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.

Dz.U.2005.201.1665 | rozporządzenie z dnia 13 października 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.2005.201.1662 | rozporządzenie z dnia 13 października 2005 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie kontroli podmiotu publicznego.

Dz.U.2005.210.1748 | rozporządzenie z dnia 13 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2005.205.1694 | rozporządzenie z dnia 13 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacje składane przez agencje zatrudnienia.

Dz.U.2005.212.1770 | rozporządzenie z dnia 13 października 2005 r. | Akt utracił moc

Egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Dz.U.2005.215.1820 | rozporządzenie z dnia 12 października 2005 r. | Akt utracił moc

Minimalne wymagania dla strzępiarek oraz metody rozdziału odpadów na frakcje materiałowe.

Dz.U.2005.214.1807 | rozporządzenie z dnia 12 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dz.U.2016.226 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej.

Dz.U.2015.1669 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 października 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2005.214.1806 | rozporządzenie z dnia 12 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Dopuszczanie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym.

Dz.U.2005.205.1699 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt utracił moc

Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej.

Dz.U.2005.214.1781 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt utracił moc

Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

Dz.U.2005.212.1766 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych.

Dz.U.2005.205.1698 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące oznakowań towarów paczkowanych.

Dz.U.2005.211.1760 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska.

Dz.U.2005.208.1740 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2005.205.1700 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.211.1761 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt jednorazowy