Law Journal

Legnicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2006.191.1416 | rozporządzenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt utracił moc

Systemy wykrywania skażeń i właściwość organów w tych sprawach.

Dz.U.2006.191.1415 | rozporządzenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/06.

Dz.U.2006.187.1389 | wyrok z dnia 9 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.187.1386 | rozporządzenie z dnia 6 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb przenoszenia osiągnięć studenta.

Dz.U.2006.187.1385 | rozporządzenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt utracił moc

Maksymalna stawka płatności dla producentów surowca tytoniowego.

Dz.U.2006.187.1384 | rozporządzenie z dnia 13 października 2006 r. | Akt utracił moc

Tryb i warunki zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania.

Dz.U.2006.187.1382 | rozporządzenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/05.

Dz.U.2006.186.1380 | wyrok z dnia 3 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 34/06.

Dz.U.2006.186.1379 | wyrok z dnia 2 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.

Dz.U.2006.186.1378 | rozporządzenie z dnia 28 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja przedpoborowych.

Dz.U.2006.186.1377 | rozporządzenie z dnia 22 września 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Dz.U.2006.186.1375 | rozporządzenie z dnia 28 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wzór świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Dz.U.2006.186.1374 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Dz.U.2006.186.1373 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą.

Dz.U.2006.186.1369 | rozporządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą.

Dz.U.2006.186.1368 | rozporządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą.

Dz.U.2006.186.1367 | rozporządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Stawki płatności uzupełniających w 2006 r.

Dz.U.2006.186.1366 | rozporządzenie z dnia 13 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 3/06.

Dz.U.2006.190.1409 | wyrok z dnia 11 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Dz.U.2006.190.1405 | rozporządzenie z dnia 12 października 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2006.190.1404 | rozporządzenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie mapy pomocy regionalnej.

Dz.U.2006.190.1402 | rozporządzenie z dnia 13 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo bankowe.

Dz.U.2006.190.1401 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2006.190.1400 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U.2006.190.1399 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.188.1392 | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.188.1391 | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Wykaz uzbrojenia.

Dz.U.2006.188.1390 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2006.189.1395 | rozporządzenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

Dz.U.2006.189.1393 | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 45/04.

Dz.U.2006.183.1363 | wyrok z dnia 28 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Dz.U.2006.183.1362 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2006.183.1361 | rozporządzenie z dnia 23 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2006.183.1359 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia i nagrody pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców.

Dz.U.2006.183.1358 | rozporządzenie z dnia 4 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.182.1350 | rozporządzenie z dnia 2 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Oddelegowanie funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.182.1346 | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.182.1344 | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.182.1343 | rozporządzenie z dnia 28 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/06.

Dz.U.2006.181.1337 | wyrok z dnia 26 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyróżnienia i nagrody dla zawodników.

Dz.U.2006.181.1332 | rozporządzenie z dnia 22 września 2006 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie i zwrot środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności.

Dz.U.2006.181.1330 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2006.181.1329 | rozporządzenie z dnia 22 września 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.

Dz.U.2006.180.1325 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

Dz.U.2006.180.1324 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dz.U.2006.178.1318 | rozporządzenie z dnia 21 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposób udostępniania informacji z tego rejestru.

Dz.U.2006.178.1316 | rozporządzenie z dnia 18 września 2006 r. | Akt utracił moc