Law Journal

Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Mleczarstwa" w Warszawie.

Dz.U.2005.265.2221 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Organizacja aplikacji notarialnej.

Dz.U.2005.258.2169 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

Dz.U.2006.1.7 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pytania i tematy na egzamin adwokacki.

Dz.U.2005.258.2161 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pytania i tematy na egzamin notarialny.

Dz.U.2005.258.2167 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pytania i tematy na egzamin radcowski.

Dz.U.2005.258.2162 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pytania na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką.

Dz.U.2005.258.2159 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pytania na egzamin konkursowy na aplikację notarialną.

Dz.U.2005.258.2166 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pytania na egzamin konkursowy na aplikację radcowską.

Dz.U.2005.258.2163 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Regulamin przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

Dz.U.2013.1116 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006.

Dz.U.2005.266.2231 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą.

Dz.U.2005.265.2217 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2005.266.2244 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą.

Dz.U.2005.257.2157 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 45/05.

Dz.U.2005.253.2131 | wyrok z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/05.

Dz.U.2005.260.2184 | wyrok z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej.

Dz.U.2005.259.2173 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Dz.U.2005.263.2200 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla urządzeń spalających paliwa gazowe.

Dz.U.2005.263.2201 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

Dz.U.2005.263.2202 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Dz.U.2006.2.10 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

Dz.U.2005.266.2235 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2005.266.2233 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Nomenklatura Scalona (CN).

Dz.U.2005.260.2175 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

Dz.U.2014.1625 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.2005.260.2176 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Podjęcie niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.252.2123 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Standardy emisyjne z instalacji.

Dz.U.2005.260.2181 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe.

Dz.U.2005.263.2199 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Rekompensacyjnego.

Dz.U.2006.3.23 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie lokat funduszu emerytalnego.

Dz.U.2005.260.2180 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.2005.261.2190 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu.

Dz.U.2005.256.2152 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 68/03.

Dz.U.2005.260.2183 | wyrok z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Dz.U.2005.260.2177 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

Dz.U.2005.259.2170 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dz.U.2005.260.2179 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006.

Dz.U.2005.260.2178 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.2005.266.2232 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Dz.U.2005.257.2154 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Harmonogram tworzenia zapasów paliw ciekłych.

Dz.U.2005.266.2240 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Warty ochronne pełnione przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego.

Dz.U.2017.2108 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 7/04.

Dz.U.2005.260.2182 | wyrok z dnia 19 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych.

Dz.U.2005.261.2189 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych.

Dz.U.2006.1.6 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Finansowanie infrastruktury transportu lądowego.

Dz.U.2021.688 t.j. | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Fundusz Kolejowy.

Dz.U.2017.510 t.j. | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Produkty pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2020.1753 t.j. | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dz.U.2005.253.2129 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dz.U.2005.256.2144 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.252.2126 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U.2006.12.65 | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Dz.U.2005.267.2253 | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej.

Dz.U.2006.12.64 | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dz.U.2005.267.2256 | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rachunkowości.

Dz.U.2005.267.2252 | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo wodne.

Dz.U.2005.267.2255 | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2005.264.2205 | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2006.12.63 | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc