Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia.

Dz.U.2020.1571 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.

Dz.U.2020.1569 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zlecenie na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem.

Dz.U.2020.1568 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wskazanie zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd.

Dz.U.2020.1567 | rozporządzenie z dnia 7 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2020.1566 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1565 | ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Sprawozdawczość budżetowa.

Dz.U.2020.1564 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2020.1563 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.

Dz.U.2020.1557 | rozporządzenie z dnia 3 września 2020 r. | Akt utracił moc

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2020.1556 | rozporządzenie z dnia 3 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakaz używania munduru policyjnego lub jego części.

Dz.U.2020.1553 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadzór pedagogiczny.

Dz.U.2020.1551 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.1548 | rozporządzenie z dnia 4 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Opłata skarbowa.

Dz.U.2020.1546 t.j. | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Koordynacja i organizacja rozkładów lotów.

Dz.U.2020.1544 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Sposób udzielania dostępu do aplikacji.

Dz.U.2020.1543 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2020.1541 | rozporządzenie z dnia 4 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Dz.U.2020.1538 | rozporządzenie z dnia 4 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Dz.U.2020.1529 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2020.1526 t.j. | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Dz.U.2020.1525 | rozporządzenie z dnia 3 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa.

Dz.U.2020.1524 | rozporządzenie z dnia 3 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Dz.U.2020.1523 | rozporządzenie z dnia 3 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.

Dz.U.2020.1522 | rozporządzenie z dnia 1 września 2020 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 33/15.

Dz.U.2020.1521 | wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form oraz sposób ich działania.

Dz.U.2020.1520 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego.

Dz.U.2020.1519 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego.

Dz.U.2020.1518 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1517 | ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

Dz.U.2020.1508 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Dz.U.2020.1515 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Warunki wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.2020.1513 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzór tej dokumentacji.

Dz.U.2020.1512 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 października 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy.

Dz.U.2020.1509 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Dz.U.2020.1507 | rozporządzenie z dnia 1 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Dz.U.2020.1503 | ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2020.1502 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwoty bazowej w 2021 r.

Dz.U.2020.1501 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dz.U.2020.1500 t.j. | ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1498 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2020.1497 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Narodowy System Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji.

Dz.U.2020.1496 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Dz.U.2020.1492 | ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1490 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1489 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego.

Dz.U.2020.1485 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący