Law Journal

Zmiana ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2020.133 | ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.

Dz.U.2020.383 | ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.462 | ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dz.U.2020.87 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej.

Dz.U.2020.83 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Rejestr Operacji Naczyniowych.

Dz.U.2020.84 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie Emmanuel - Polska.

Dz.U.2020.38 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Przekazywanie w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.33 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2020.41 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2020.42 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wzór dowodu osobistego, jego wydawanie i odbiór oraz utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot.

Dz.U.2020.31 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestrów Kart Polaka.

Dz.U.2020.32 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dz.U.2020.74 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Katalog odpadów.

Dz.U.2020.10 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzór Rybackiego Certyfikatu Pracy.

Dz.U.2020.37 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2019.2563 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Opłata ewidencyjna stanowiąca przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dz.U.2019.2546 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej.

Dz.U.2020.5 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2019.2554 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku.

Dz.U.2019.2555 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Dz.U.2019.2549 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja i inne dokumentacje dotyczące wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Dz.U.2019.2534 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2019.2547 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków.

Dz.U.2020.58 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji.

Dz.U.2019.2548 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Sposób przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Dz.U.2019.2542 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Warunki uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposób ustalania tych właściwości.

Dz.U.2020.3 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Dz.U.2019.2514 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców.

Dz.U.2019.2503 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

Dz.U.2019.2516 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2019.2560 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.U.2020.9 | uchwała z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Dodatek orzeczniczy na stanowisku radcy skarbowego.

Dz.U.2019.2539 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Określenie liczby osób, które w 2020 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2019.2500 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2020 r. na rzecz obrony Państwa.

Dz.U.2019.2507 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Określenie limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2020.

Dz.U.2019.2524 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2019.2544 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Dz.U.2019.2531 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Sposób udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP.

Dz.U.2019.2520 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe kryteria wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Dz.U.2019.2526 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych.

Dz.U.2019.2518 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli.

Dz.U.2019.2501 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty rocznej za aplikację komorniczą.

Dz.U.2019.2521 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wzór sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2019.2537 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2019.2502 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący