Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi.

Dz.U.2006.164.1161 | rozporządzenie z dnia 1 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Dz.U.2006.165.1177 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 25/06.

Dz.U.2006.164.1164 | wyrok z dnia 31 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 6/06.

Dz.U.2006.164.1165 | wyrok z dnia 31 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

Dz.U.2006.164.1157 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Naczelny lekarz uzdrowiska.

Dz.U.2006.164.1162 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Współczynnik zabezpieczający przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości.

Dz.U.2006.156.1117 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dz.U.2006.156.1116 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.161.1138 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób gromadzenia informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi.

Dz.U.2006.161.1144 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Dz.U.2006.155.1109 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmioty obowiązane do zgłaszania zatruć.

Dz.U.2014.1573 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 23/05.

Dz.U.2006.157.1120 | wyrok z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wykaz uzbrojenia.

Dz.U.2006.188.1390 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Dz.U.2006.164.1160 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo żywności i żywienia.

Dz.U.2020.2021 t.j. | ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Biokomponenty i biopaliwa ciekłe.

Dz.U.2020.1233 t.j. | ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrot.

Dz.U.2006.153.1091 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Dz.U.2021.133 t.j. | ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzór oraz sposób przekazywania.

Dz.U.2006.155.1110 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.2006.155.1111 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych.

Dz.U.2006.169.1201 | ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.

Dz.U.2006.161.1141 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Państwowy zasób kadrowy i wysokie stanowiska państwowe.

Dz.U.2006.170.1217 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Podatek tonażowy.

Dz.U.2021.985 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Służba cywilna.

Dz.U.2006.170.1218 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wnioski i dokumenty dotyczące prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Dz.U.2017.1916 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U.2006.190.1399 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2006.158.1125 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2006.153.1092 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2006.154.1107 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Kandydaci na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.

Dz.U.2006.155.1112 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Określenie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2006.161.1142 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r.

Dz.U.2006.158.1126 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

Dz.U.2006.180.1324 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.

Dz.U.2006.180.1325 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Dz.U.2006.155.1115 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2006.161.1136 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2006.08.18.

Dz.U.2007.140.985 | umowa międzynarodowa z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

Dz.U.2006.154.1099 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zakres instrukcji gospodarowania wodą.

Dz.U.2006.150.1087 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania.

Dz.U.2006.154.1103 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych.

Dz.U.2006.153.1095 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Dz.U.2006.154.1101 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.U.2006.148.1069 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2006.146.1060 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Tryb składania i wzór zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej.

Dz.U.2006.146.1061 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2006.146.1062 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.149.1080 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy