Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz.U.2020.1759 | rozporządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.1758 | rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.U.2020.1757 | rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.U.2020.1756 | rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Urlopy żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2020.1755 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dz.U.2020.1754 t.j. | ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Produkty pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2020.1753 t.j. | ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wspieranie nowych inwestycji.

Dz.U.2020.1752 t.j. | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Dz.U.2020.1750 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Dz.U.2020.1749 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Dz.U.2020.1747 | ustawa z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych.

Dz.U.2020.1746 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2020.1745 | rozporządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2020.1743 | rozporządzenie z dnia 1 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów.

Dz.U.2020.1742 | rozporządzenie z dnia 11 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych.

Dz.U.2020.1741 | rozporządzenie z dnia 2 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Kodeks cywilny.

Dz.U.2020.1740 t.j. | ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Radzie Mediów Narodowych.

Dz.U.2020.1738 | ustawa z dnia 17 września 2020 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Inicjatywy Trójmorza.

Dz.U.2020.1737 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.U.2020.1736 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dz.U.2020.1735 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dz.U.2020.1734 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.U.2020.1733 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.U.2020.1732 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Ministerstwa Środowiska.

Dz.U.2020.1731 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.U.2020.1730 | rozporządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Wsparcie finansowe jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.

Dz.U.2020.1729 | rozporządzenie z dnia 30 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko.

Dz.U.2020.1727 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Świadczenia przedemerytalne.

Dz.U.2020.1725 t.j. | ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Dopuszczanie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym.

Dz.U.2020.1724 | rozporządzenie z dnia 24 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dz.U.2020.1723 | rozporządzenie z dnia 6 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2020.1722 | rozporządzenie z dnia 6 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.U.2020.1719 | rozporządzenie z dnia 6 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.U.2020.1718 | rozporządzenie z dnia 6 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Cyfryzacji.

Dz.U.2020.1716 | rozporządzenie z dnia 6 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty".

Dz.U.2020.1715 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2020.1714 | rozporządzenie z dnia 6 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.U.2020.1710 | rozporządzenie z dnia 1 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Prawo dewizowe.

Dz.U.2020.1708 t.j. | ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Inspekcja Handlowa.

Dz.U.2020.1706 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Fundacja - Zakłady Kórnickie.

Dz.U.2020.1705 t.j. | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa.

Dz.U.2020.1703 | rozporządzenie z dnia 2 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Restrukturyzacja zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.

Dz.U.2020.1700 t.j. | ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Dz.U.2020.1698 | rozporządzenie z dnia 24 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie kompensacyjne w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.

Dz.U.2020.1696 t.j. | ustawa z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2020.1694 | rozporządzenie z dnia 30 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.U.2020.1693 | rozporządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Opłaty nawigacyjne i strefy ich pobierania.

Dz.U.2020.1692 | rozporządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Opłaty abonamentowe.

Dz.U.2020.1689 t.j. | ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Dz.U.2020.1686 | rozporządzenie z dnia 30 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Koszty poniesione na ochronę prawną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2020.1684 | rozporządzenie z dnia 30 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Prawo łowieckie.

Dz.U.2020.1683 t.j. | ustawa z dnia 13 października 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu.

Dz.U.2020.1681 | rozporządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.2020.1680 t.j. | ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów.

Dz.U.2020.1679 | rozporządzenie z dnia 29 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.

Dz.U.2020.1677 | rozporządzenie z dnia 29 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Urlopy funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2020.1676 | rozporządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyżywienie w Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2020.1675 | rozporządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Otrzymywanie wyżywienia przez policjantów.

Dz.U.2020.1674 | rozporządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2020.1673 | rozporządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych.

Dz.U.2020.1672 t.j. | ustawa z dnia 14 marca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Specjalne strefy ekonomiczne.

Dz.U.2020.1670 t.j. | ustawa z dnia 20 października 1994 r. | Akt obowiązujący

Organizowanie zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

Dz.U.2020.1669 t.j. | ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Samorząd województwa.

Dz.U.2020.1668 t.j. | ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. | Akt obowiązujący