Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Dz.U.2007.47.313 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Standardy usług rynku pracy.

Dz.U.2007.47.314 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Dz.U.2007.47.315 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2007.49.330 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dz.U.2007.41.260 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.2007.64.426 | ustawa z dnia 2 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze.

Dz.U.2007.45.291 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2007.38.242 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2007.38.243 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa.

Dz.U.2007.38.241 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2007.38.244 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2007.38.245 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2007.38.246 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Metody badania jakości biopaliw ciekłych.

Dz.U.2007.44.281 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Norwegia-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2007.02.28.

Dz.U.2008.22.132 | umowa międzynarodowa z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Wykazy, wnioski i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2007.53.356 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2007.38.247 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 22/06.

Dz.U.2007.44.288 | wyrok z dnia 27 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.

Dz.U.2007.45.289 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar.

Dz.U.2007.44.280 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Dz.U.2007.41.265 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Tryb, terminy i zakres sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz tryb i zakres rozliczeń.

Dz.U.2007.44.283 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków.

Dz.U.2007.44.282 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2014.259 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Typy szkół, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

Dz.U.2007.52.347 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2007.38.250 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2007.37.240 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzór legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.U.2007.41.269 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Dz.U.2007.41.264 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Podstawowe wymagania dotyczące terenów kontrolowanych i nadzorowanych.

Dz.U.2007.131.910 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dz.U.2007.41.267 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne.

Dz.U.2007.36.230 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 1/06.

Dz.U.2007.36.234 | wyrok z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Dz.U.2007.131.912 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Mieszanki materiału siewnego.

Dz.U.2007.41.263 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zawartość raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego.

Dz.U.2019.108 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dz.U.2021.275 t.j. | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Bytomia Odrzańskiego w województwie lubuskim.

Dz.U.2007.27.178 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Dz.U.2007.30.200 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury.

Dz.U.2007.30.201 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2007.34.210 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2007.36.229 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny.

Dz.U.2007.80.538 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Dz.U.2007.52.344 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2007.61.411 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej.

Dz.U.2007.52.345 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.2007.48.320 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.

Dz.U.2007.36.227 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Dziwnowa w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2007.26.174 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Sycowa w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2007.26.175 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Dzierżoniów w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2007.26.176 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia.

Dz.U.2007.41.270 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Dz.U.2007.33.205 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych.

Dz.U.2007.44.286 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 46/05.

Dz.U.2007.27.187 | wyrok z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zasady kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2007.44.285 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U.2007.35.220 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2007.31.202 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt utracił moc