Law Journal

Wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Dz.U.2007.61.412 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/05.

Dz.U.2007.53.358 | wyrok z dnia 20 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dz.U.2018.350 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas stosowania rtęci i jej związków.

Dz.U.2007.69.455 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dz.U.2021.411 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Dz.U.2007.49.329 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt utracił moc

System zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

Dz.U.2016.328 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego.

Dz.U.2007.59.400 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 47/05.

Dz.U.2007.57.390 | wyrok z dnia 19 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2007.60.406 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania krajowego numeru referencyjnego.

Dz.U.2007.58.394 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.55.362 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.73.484 | ustawa z dnia 16 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych.

Dz.U.2007.52.346 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Szpitalny oddział ratunkowy.

Dz.U.2007.55.365 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Ocena tożsamości odmianowej.

Dz.U.2007.58.392 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Plony reprezentatywne roślin energetycznych.

Dz.U.2007.55.364 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Gorzkowice w województwie łódzkim.

Dz.U.2007.46.303 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Dz.U.2007.59.402 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.

Dz.U.2007.58.391 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2007.46.301 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2007.50.336 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców.

Dz.U.2007.58.397 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2007.50.340 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2007.50.339 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2007.50.337 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

Dz.U.2007.55.361 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/07.

Dz.U.2007.48.327 | wyrok z dnia 13 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Minimalne normy.

Dz.U.2007.46.306 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Rodzaje dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Dz.U.2007.46.308 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Dz.U.2007.57.388 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 54/05.

Dz.U.2007.48.326 | wyrok z dnia 12 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzór mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Dz.U.2007.51.342 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Dz.U.2007.57.385 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Dz.U.2007.52.350 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/05.

Dz.U.2007.47.319 | wyrok z dnia 7 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2007.80.539 | ustawa z dnia 7 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Dz.U.2007.64.430 | ustawa z dnia 7 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wykonywaniu prac podwodnych.

Dz.U.2007.64.428 | ustawa z dnia 7 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2007.57.381 | ustawa z dnia 7 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju.

Dz.U.2007.45.296 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.

Dz.U.2007.52.348 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 45/06.

Dz.U.2007.47.318 | wyrok z dnia 6 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 54/06.

Dz.U.2007.47.317 | wyrok z dnia 6 marca 2007 r. | Akt jednorazowy