Law Journal

EAK-Polska. Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym. Warszawa.2007.04.27.

Dz.U.2008.154.959 | umowa międzynarodowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.

Dz.U.2007.89.592 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2007.78.531 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Dz.U.2007.77.518 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej.

Dz.U.2007.76.496 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2007.76.497 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i kierunki działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposoby ich realizacji.

Dz.U.2007.77.514 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie niektórych ulg w ramach pomocy de minimis.

Dz.U.2007.76.498 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek.

Dz.U.2007.77.515 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zarządzanie kryzysowe.

Dz.U.2020.1856 t.j. | ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

Dz.U.2007.78.526 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2007.78.530 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dz.U.2007.76.499 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o czasie pracy kierowców oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.99.661 | ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.88.587 | ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Aplikacja legislacyjna.

Dz.U.2007.78.527 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Czas pracy pracowników urzędów administracji rządowej.

Dz.U.2007.76.505 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia w służbie cywilnej.

Dz.U.2007.76.507 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia szczególne przysługujące niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Dz.U.2007.76.506 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka.

Dz.U.2007.76.504 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Kanał Augustowski".

Dz.U.2007.86.572 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy".

Dz.U.2007.86.573 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny".

Dz.U.2007.86.574 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2007.81.552 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Organy uprawnione do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzory tych upoważnień.

Dz.U.2007.87.582 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Dz.U.2007.81.549 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy wykaz surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych.

Dz.U.2007.81.546 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 49/05.

Dz.U.2007.81.554 | wyrok z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzór uprzedniej zgody przewozowej.

Dz.U.2007.87.586 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór zgody przewozowej.

Dz.U.2007.87.585 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dz.U.2007.86.580 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dz.U.2007.86.581 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek.

Dz.U.2007.81.553 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dz.U.2007.86.579 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2007.74.491 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Dz.U.2007.81.551 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Finansowe wsparcie na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dz.U.2007.70.471 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Dz.U.2007.80.545 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Książa Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2007.70.470 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 20/05.

Dz.U.2007.71.481 | wyrok z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych.

Dz.U.2007.77.525 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Kompatybilność elektromagnetyczna.

Dz.U.2019.2388 t.j. | ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Państwowa Inspekcja Pracy.

Dz.U.2019.1251 t.j. | ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Dz.U.2007.67.446 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa.

Dz.U.2020.2187 t.j. | ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.82.557 | ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Straży Granicznej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.82.558 | ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.82.559 | ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.82.560 | ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.

Dz.U.2007.79.537 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc