Law Journal

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Dz.U.2007.209.1518 | rozporządzenie z dnia 17 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Dz.U.2007.195.1409 | rozporządzenie z dnia 17 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Dz.U.2007.194.1404 | rozporządzenie z dnia 17 października 2007 r. | Akt utracił moc

Usuwanie pojazdów.

Dz.U.2007.191.1377 | rozporządzenie z dnia 16 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/06.

Dz.U.2007.195.1413 | wyrok z dnia 16 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 63/06.

Dz.U.2007.195.1414 | wyrok z dnia 16 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych.

Dz.U.2007.195.1410 | rozporządzenie z dnia 16 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych.

Dz.U.2007.195.1412 | rozporządzenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2007.192.1393 | rozporządzenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Dz.U.2007.203.1466 | rozporządzenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Specyfikacje i kryteria czystości substancji dodatkowych.

Dz.U.2007.199.1441 | rozporządzenie z dnia 12 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz przedsięwzięć Euro 2012.

Dz.U.2007.192.1385 | rozporządzenie z dnia 12 października 2007 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 2008 r.

Dz.U.2007.201.1461 | rozporządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2007.193.1399 | rozporządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.

Dz.U.2007.197.1437 | rozporządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków.

Dz.U.2007.197.1430 | rozporządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków.

Dz.U.2007.197.1429 | rozporządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Naruszewo w województwie mazowieckim.

Dz.U.2007.187.1328 | rozporządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2007.191.1376 | rozporządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych.

Dz.U.2007.197.1428 | rozporządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni.

Dz.U.2007.205.1483 | rozporządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2007.196.1415 | rozporządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2007.195.1406 | rozporządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2007.196.1416 | rozporządzenie z dnia 10 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej.

Dz.U.2007.196.1421 | rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008.

Dz.U.2007.210.1521 | rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. | Akt utracił moc

Skład oraz oznakowanie suplementów diety.

Dz.U.2018.1951 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 70/06.

Dz.U.2007.192.1395 | wyrok z dnia 9 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2007.197.1432 | rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2007.196.1424 | rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2007.196.1420 | rozporządzenie z dnia 9 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 20/07.

Dz.U.2007.192.1394 | wyrok z dnia 8 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

Dz.U.2007.192.1384 | rozporządzenie z dnia 8 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie minimalnych norm.

Dz.U.2007.197.1433 | rozporządzenie z dnia 5 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe.

Dz.U.2007.192.1389 | rozporządzenie z dnia 5 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku.

Dz.U.2007.197.1434 | rozporządzenie z dnia 4 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.187.1325 | rozporządzenie z dnia 4 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2007.197.1435 | rozporządzenie z dnia 4 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2007.192.1383 | rozporządzenie z dnia 3 października 2007 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Nafty i Gazu oraz Instytutu Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata.

Dz.U.2007.196.1419 | rozporządzenie z dnia 3 października 2007 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Przemysłu Skórzanego oraz Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego.

Dz.U.2007.196.1417 | rozporządzenie z dnia 3 października 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Dz.U.2007.187.1327 | rozporządzenie z dnia 2 października 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2007.185.1317 | rozporządzenie z dnia 2 października 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2007.185.1318 | rozporządzenie z dnia 2 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.2007.185.1312 | rozporządzenie z dnia 2 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007.

Dz.U.2007.187.1324 | rozporządzenie z dnia 2 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układ i sposób prezentacji.

Dz.U.2007.187.1340 | rozporządzenie z dnia 1 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wzór formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Dz.U.2007.187.1341 | rozporządzenie z dnia 1 października 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki.

Dz.U.2007.194.1401 | rozporządzenie z dnia 28 września 2007 r. | Akt utracił moc

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2007.187.1329 | rozporządzenie z dnia 28 września 2007 r. | Akt utracił moc

Zapłata opłaty skarbowej.

Dz.U.2007.187.1330 | rozporządzenie z dnia 28 września 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2007.187.1332 | rozporządzenie z dnia 28 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.

Dz.U.2007.192.1388 | rozporządzenie z dnia 28 września 2007 r. | Akt utracił moc

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.

Dz.U.2007.184.1309 | rozporządzenie z dnia 27 września 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie.

Dz.U.2007.187.1338 | rozporządzenie z dnia 27 września 2007 r. | Akt utracił moc

Wysokość kar pieniężnych za naruszenie wymagań w zakresie płatności do upraw roślin energetycznych.

Dz.U.2007.187.1334 | rozporządzenie z dnia 27 września 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dz.U.2007.187.1336 | rozporządzenie z dnia 27 września 2007 r. | Akt jednorazowy