Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2007.250.1880 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Kasy rejestrujące.

Dz.U.2007.245.1807 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Daszyna w województwie łódzkim.

Dz.U.2007.239.1750 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

Dz.U.2007.247.1841 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób obliczania niektórych kosztów wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2008.3.20 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Dz.U.2007.245.1806 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie, zmiana i zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego.

Dz.U.2007.245.1811 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 37/06.

Dz.U.2007.247.1844 | wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 39/06.

Dz.U.2007.247.1845 | wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzór identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Dz.U.2007.244.1803 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych.

Dz.U.2007.247.1842 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2007.245.1809 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

Dz.U.2007.249.1853 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Dz.U.2007.249.1865 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2007.247.1826 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dz.U.2007.245.1808 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2007.247.1827 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Dz.U.2008.11.59 | ustawa z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Informacje o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI).

Dz.U.2007.247.1830 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2013.85 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Głubczyc w województwie opolskim.

Dz.U.2007.237.1745 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Kościerzyna w województwie pomorskim.

Dz.U.2007.237.1746 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Lębork w województwie pomorskim.

Dz.U.2007.237.1747 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Żurawica w województwie podkarpackim.

Dz.U.2007.237.1748 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2007.247.1835 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Dz.U.2007.241.1763 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 52/05.

Dz.U.2007.245.1816 | wyrok z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2015.1023 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz.U.2007.241.1761 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2007.246.1819 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2007.247.1823 | ustawa z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Stawka płatności cukrowej za 2007 r.

Dz.U.2007.247.1836 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe stawki opłat produktowych.

Dz.U.2007.247.1840 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Dz.U.2007.241.1770 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Środki podejmowane w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dz.U.2007.239.1751 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk.

Dz.U.2007.243.1788 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Dz.U.2007.249.1851 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2007.238.1749 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła.

Dz.U.2007.249.1852 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dz.U.2007.250.1875 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 54/05.

Dz.U.2007.245.1815 | wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2007.241.1772 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008.

Dz.U.2007.243.1786 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie grypy ptaków.

Dz.U.2007.239.1752 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej".

Dz.U.2007.243.1797 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2007.243.1790 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2007.247.1834 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2007.243.1795 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2007.243.1796 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2007.243.1791 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie i utworzenie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2007.243.1793 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zakłady aktywności zawodowej.

Dz.U.2007.242.1776 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres informacji oraz sposób składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów.

Dz.U.2007.243.1789 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2007.243.1785 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2007.240.1755 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r.

Dz.U.2007.242.1778 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2007.240.1754 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Lizbona.2007.12.13.

Dz.U.2009.203.1569 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wykaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego, którego zakup jest objęty obowiązkiem zawarcia umowy offsetowej.

Dz.U.2007.242.1775 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 37/06.

Dz.U.2007.242.1779 | wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia.

Dz.U.2007.244.1799 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc