Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Dz.U.2009.56.462 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2009.56.461 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.56.459 | ustawa z dnia 20 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.56.458 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2009.55.457 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Miasta Pionki w województwie mazowieckim.

Dz.U.2009.55.453 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Dz.U.2009.55.450 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2009.54.448 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.U.2009.54.447 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2009.54.445 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2009.54.442 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.54.441 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Dz.U.2009.54.440 | ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym.

Dz.U.2009.53.438 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Krajowa sieć obszarów wiejskich.

Dz.U.2009.53.436 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dz.U.2009.53.433 | ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2009.53.432 | ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2009.52.430 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Przedsięwzięcie "IniTech".

Dz.U.2009.52.424 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Fundusz sołecki.

Dz.U.2009.52.420 | ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.51.405 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.51.404 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 53/07.

Dz.U.2009.50.403 | wyrok z dnia 24 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Programy specjalne.

Dz.U.2009.50.401 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dz.U.2009.50.399 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.50.397 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2009.49.396 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2008.05.28.

Dz.U.2009.49.394 | umowa międzynarodowa z dnia 28 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2009.48.388 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2009.47.387 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.2009.47.385 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Korea Płd.-Polska. Program współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2009-2011. Seul.2008.12.05.

Dz.U.2009.46.382 | umowa międzynarodowa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

USA-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Warszawa.2008.04.02.

Dz.U.2009.46.374 | umowa międzynarodowa z dnia 2 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Protokół z 1988 r. dotyczący Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966. Londyn.1988.11.11.

Dz.U.2009.46.372 | umowa międzynarodowa z dnia 11 listopada 1988 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego.

Dz.U.2009.45.371 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2009 r. | Akt obowiązujący