Law Journal

Określenie trybu przyjmowania kaucji oraz określenie form zabezpieczenia majątkowego.

Dz.U.2004.58.560 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Limity przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2009.109.914 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2009.109.913 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/07.

Dz.U.2009.108.911 | wyrok z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 45/08.

Dz.U.2009.108.910 | wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 14/07.

Dz.U.2009.108.909 | wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Dz.U.2009.108.907 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego.

Dz.U.2009.108.906 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2008.

Dz.U.2009.108.905 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Dz.U.2009.108.904 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2009.108.903 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zabezpieczenia akcyzowe.

Dz.U.2009.108.902 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Dz.U.2009.108.901 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2009.108.899 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej "Szkole Formacji Duchowej - Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej".

Dz.U.2009.107.896 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Odbywanie aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej.

Dz.U.2009.107.895 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

Dz.U.2009.107.894 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2009.107.891 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego.

Dz.U.2009.107.889 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Stanowiska, zaszeregowanie, kwalifikacje oraz szczegółowe warunki wynagradzania pracowników izb morskich.

Dz.U.2009.107.888 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2009.106.885 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Kontrola prowadzona przez wojewodę.

Dz.U.2009.106.884 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Dz.U.2009.106.882 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 54/07.

Dz.U.2009.105.880 | wyrok z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 5/09.

Dz.U.2009.105.879 | wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 42/08.

Dz.U.2009.105.878 | wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2009.105.877 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.

Dz.U.2009.105.875 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2009.105.874 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych.

Dz.U.2009.105.872 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu.

Dz.U.2009.105.871 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Dz.U.2009.105.870 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Dz.U.2009.104.868 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

Dz.U.2009.104.867 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Dz.U.2009.104.864 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą".

Dz.U.2009.104.861 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa - Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2009.104.860 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Wzory sprawozdań o zużytym sprzęcie.

Dz.U.2009.102.856 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2009.102.852 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2009.102.851 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2009.102.850 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2009.102.847 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dz.U.2009.102.844 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zadania i sposób działania punktu odbioru alertu oraz wymagania dotyczące funkcjonowania systemu alertu.

Dz.U.2009.102.843 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Perzów w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2009.102.842 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Dz.U.2009.99.837 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji.

Dz.U.2009.99.836 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej.

Dz.U.2009.99.835 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wynagrodzenie asystentów sędziów.

Dz.U.2009.99.834 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2009.99.833 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010.

Dz.U.2009.99.827 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2009.99.825 | ustawa z dnia 22 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku akcyzowym.

Dz.U.2009.98.819 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy