Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 30/07.

Dz.U.2008.182.1133 | wyrok z dnia 7 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2008.182.1132 | rozporządzenie z dnia 7 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2008.182.1123 | rozporządzenie z dnia 6 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dz.U.2008.197.1222 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2008.183.1139 | rozporządzenie z dnia 3 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej.

Dz.U.2008.182.1131 | rozporządzenie z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Dz.U.2008.196.1214 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.195.1198 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej.

Dz.U.2008.195.1201 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.2008.195.1200 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie granicy państwowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.195.1199 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2008.201.1237 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt utracił moc

Wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dz.U.2014.318 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 października 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Lista spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Dz.U.2008.192.1184 | rozporządzenie z dnia 30 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 44/07.

Dz.U.2008.177.1095 | wyrok z dnia 30 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje o nieudzieleniu pomocy.

Dz.U.2008.174.1081 | rozporządzenie z dnia 29 września 2008 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dz.U.2008.173.1075 | rozporządzenie z dnia 29 września 2008 r. | Akt utracił moc

Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Dz.U.2014.417 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 52/05.

Dz.U.2008.178.1103 | wyrok z dnia 29 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2008.178.1096 | rozporządzenie z dnia 29 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.

Dz.U.2008.183.1136 | rozporządzenie z dnia 29 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Lipno w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2008.173.1071 | rozporządzenie z dnia 26 września 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Oleśnica w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2008.172.1066 | rozporządzenie z dnia 26 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Dz.U.2008.192.1183 | rozporządzenie z dnia 26 września 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Diakonatowi Powierniczemu "Betezda", z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.2008.180.1118 | rozporządzenie z dnia 25 września 2008 r. | Akt indywidualny

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2008.172.1068 | rozporządzenie z dnia 23 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2008.172.1067 | rozporządzenie z dnia 23 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008.

Dz.U.2008.194.1197 | rozporządzenie z dnia 23 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U.2008.179.1104 | rozporządzenie z dnia 23 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/07.

Dz.U.2008.173.1080 | wyrok z dnia 19 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2008.170.1050 | rozporządzenie z dnia 19 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Dz.U.2008.182.1121 | ustawa z dnia 19 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Dozwolone substancje dodatkowe.

Dz.U.2008.177.1094 | rozporządzenie z dnia 18 września 2008 r. | Akt utracił moc

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2008.173.1073 | rozporządzenie z dnia 18 września 2008 r. | Akt utracił moc

ONZ-Polska. Umowa o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Haga.2008.09.18.

Dz.U.2009.137.1123 | umowa międzynarodowa z dnia 18 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dz.U.2008.173.1072 | rozporządzenie z dnia 18 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/07.

Dz.U.2008.171.1065 | wyrok z dnia 18 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Dz.U.2008.171.1061 | rozporządzenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2008.180.1115 | rozporządzenie z dnia 16 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 76/06.

Dz.U.2008.170.1053 | wyrok z dnia 16 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 5/08.

Dz.U.2008.170.1054 | wyrok z dnia 16 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dz.U.2008.173.1078 | rozporządzenie z dnia 16 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Dz.U.2008.171.1064 | rozporządzenie z dnia 15 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenie zakresu jego działania.

Dz.U.2014.1173 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Dz.U.2008.183.1142 | rozporządzenie z dnia 12 września 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym.

Dz.U.2008.171.1063 | rozporządzenie z dnia 12 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2008.173.1077 | rozporządzenie z dnia 12 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2008.170.1052 | obwieszczenie z dnia 8 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Komercjalizacja państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Dz.U.2020.2064 t.j. | ustawa z dnia 5 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dz.U.2019.882 t.j. | ustawa z dnia 5 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.

Dz.U.2008.166.1035 | rozporządzenie z dnia 5 września 2008 r. | Akt jednorazowy