Law Journal

Zm.: ustawa - Ordynacja podatkowa oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.209.1318 | ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dz.U.2008.216.1371 | ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo celne oraz ustawa - Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2008.215.1355 | ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Dz.U.2008.216.1370 | ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2008.218.1391 | ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2008.209.1320 | ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Akredytacja w ochronie zdrowia.

Dz.U.2016.2135 t.j. | ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Konsultanci w ochronie zdrowia.

Dz.U.2019.886 t.j. | ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dz.U.2020.849 t.j. | ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.2008.201.1239 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2008.201.1238 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.220.1432 | ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.2008.223.1457 | ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2008.220.1431 | ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.

Dz.U.2008.205.1286 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2008 r.

Dz.U.2008.201.1242 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności uzupełniających za 2008 r.

Dz.U.2008.201.1243 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 79/06.

Dz.U.2008.203.1276 | wyrok z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Dz.U.2008.202.1249 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.

Dz.U.2008.203.1270 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Ochrona fizyczna materiałów jądrowych i obiektów jądrowych.

Dz.U.2008.207.1295 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Dz.U.2008.206.1290 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Dz.U.2008.206.1291 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2008.205.1284 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2008.215.1361 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej".

Dz.U.2008.203.1273 | rozporządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

Dz.U.2008.203.1274 | rozporządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.

Dz.U.2013.917 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 października 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2008.207.1299 | rozporządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt utracił moc

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2008.207.1293 | rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób ewidencji materiałów bibliotecznych.

Dz.U.2008.205.1283 | rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.

Dz.U.2008.195.1211 | rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Dz.U.2008.195.1207 | rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Kontrola seryjna wstępna.

Dz.U.2008.197.1224 | rozporządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Dz.U.2008.203.1272 | rozporządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2008.196.1218 | rozporządzenie z dnia 27 października 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 4/08.

Dz.U.2008.196.1221 | wyrok z dnia 27 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Dz.U.2008.198.1226 | rozporządzenie z dnia 27 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Sposób rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakres i tryb składania sprawozdań.

Dz.U.2008.199.1231 | rozporządzenie z dnia 24 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.214.1344 | ustawa z dnia 24 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2008.225.1485 | ustawa z dnia 24 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.214.1346 | ustawa z dnia 24 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.208.1308 | ustawa z dnia 24 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2008.216.1367 | ustawa z dnia 24 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Karcie Polaka.

Dz.U.2008.214.1348 | ustawa z dnia 24 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Dz.U.2008.220.1421 | ustawa z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.

Dz.U.2008.196.1220 | rozporządzenie z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny.

Dz.U.2008.220.1425 | ustawa z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny oraz ustawa - Prawo dewizowe.

Dz.U.2008.228.1506 | ustawa z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2008.217.1381 | ustawa z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Dz.U.2008.220.1428 | ustawa z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2008.209.1315 | ustawa z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

Dz.U.2008.220.1427 | ustawa z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2008.220.1426 | ustawa z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2008.195.1205 | rozporządzenie z dnia 22 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 2/08.

Dz.U.2008.193.1196 | wyrok z dnia 21 października 2008 r. | Akt jednorazowy