Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

Dz.U.2010.135.904 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 31/09.

Dz.U.2010.134.903 | wyrok z dnia 5 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

Dz.U.2010.134.901 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 28/09.

Dz.U.2010.133.898 | wyrok z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2010.133.897 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2010.133.895 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.127.858 | ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dz.U.2010.130.883 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Stawki opłaty depozytowej.

Dz.U.2010.130.882 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Dz.U.2010.130.881 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Dz.U.2010.130.879 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Warunki pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2010.130.877 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Dz.U.2010.130.874 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Dz.U.2010.130.872 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.129.865 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Limity przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2010.128.864 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.

Dz.U.2010.126.856 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

Dz.U.2010.126.854 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 25/08.

Dz.U.2010.125.852 | wyrok z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2010.125.850 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie.

Dz.U.2010.125.849 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2010.125.847 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.125.842 | ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyróżnianie żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych.

Dz.U.2010.124.841 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.2010.123.839 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

Dz.U.2010.123.835 | ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2010.122.834 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2010.122.833 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia.

Dz.U.2010.122.832 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Dz.U.2010.122.831 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych.

Dz.U.2010.122.830 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.122.828 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2010.122.827 | ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.122.826 | ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dz.U.2010.121.821 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.

Dz.U.2010.121.820 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Ćwiczenia dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji.

Dz.U.2010.121.819 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wzór arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2010.121.816 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Znak graficzny Służby Więziennej.

Dz.U.2010.121.815 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Nauka żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.121.813 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2010.121.812 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

Dz.U.2010.121.811 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Informacje składane przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dz.U.2010.121.810 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący