Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 58/07.

Dz.U.2009.84.715 | wyrok z dnia 26 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 32/07.

Dz.U.2009.84.714 | wyrok z dnia 26 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Wysokość pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Dz.U.2009.80.674 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Obsługa naziemna w portach lotniczych.

Dz.U.2009.83.695 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 54/08.

Dz.U.2009.84.713 | wyrok z dnia 25 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dz.U.2021.43 t.j. | ustawa z dnia 22 maja 2009 r. | Akt obowiązujący

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Dz.U.2018.128 t.j. | ustawa z dnia 22 maja 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

Dz.U.2009.91.744 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2009.83.699 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2009.99.825 | ustawa z dnia 22 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dz.U.2009.97.804 | ustawa z dnia 22 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o strażach gminnych, ustawa o Policji oraz ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2009.97.803 | ustawa z dnia 22 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Dz.U.2009.95.792 | ustawa z dnia 22 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Dz.U.2009.97.805 | ustawa z dnia 22 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.97.802 | ustawa z dnia 22 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

Dz.U.2009.93.766 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Uznanie dziedzin medycyny za priorytetowe.

Dz.U.2009.84.709 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku.

Dz.U.2009.84.707 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2009.104.860 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2009.115.961 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dokumentach paszportowych.

Dz.U.2009.95.791 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku akcyzowym.

Dz.U.2009.98.819 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji.

Dz.U.2009.115.959 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dz.U.2009.115.960 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do nasienia bydła.

Dz.U.2014.69 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 maja 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010.

Dz.U.2009.80.673 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie policjantów.

Dz.U.2009.90.738 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2009 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2009.91.745 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2009.89.732 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2009.81.678 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Metody badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG).

Dz.U.2009.84.706 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Udzielanie przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłata prowizyjna od poręczenia i gwarancji.

Dz.U.2009.77.650 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 47/07.

Dz.U.2009.89.737 | wyrok z dnia 19 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2009.82.688 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dz.U.2009.78.652 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Słowenia-Polska. Wymiana i wzajemna ochrona informacji niejawnych. Warszawa.2009.05.14.

Dz.U.2010.118.791 | umowa międzynarodowa z dnia 14 maja 2009 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 21/08.

Dz.U.2009.81.687 | wyrok z dnia 14 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Formy i sposób przeprowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Dz.U.2009.81.685 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Dz.U.2009.81.679 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2009.74.635 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wojskowego dokumentu osobistego.

Dz.U.2009.82.691 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Pokrywanie kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich.

Dz.U.2009.81.675 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej.

Dz.U.2009.72.622 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2009.76.646 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wojskowe pracownie psychologiczne.

Dz.U.2021.927 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 66/07.

Dz.U.2009.78.659 | wyrok z dnia 12 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Wzory sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu.

Dz.U.2009.81.684 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Dz.U.2009.81.682 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie.

Dz.U.2009.81.683 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej.

Dz.U.2015.499 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 maja 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej.

Dz.U.2009.74.633 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2009.74.632 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.2009.76.647 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2009.76.645 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt jednorazowy