Law Journal

Zmiana ustawy o rzecznikach patentowych.

Dz.U.2010.197.1308 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2010.197.1307 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dz.U.2010.197.1306 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/07.

Dz.U.2010.196.1305 | wyrok z dnia 14 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Dane dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa.

Dz.U.2010.196.1302 | rozporządzenie z dnia 12 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Badania lekarskie osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U.2010.196.1300 | rozporządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.196.1299 | rozporządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Gry i zakłady wzajemne.

Dz.U.2004.4.27 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. | Akt utracił moc

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2003.169.1650 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. | Akt obowiązujący

Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

Dz.U.1996.143.663 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 października 1974 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.

Dz.U.1996.143.662 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 października 1975 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zwrot majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

Dz.U.1996.143.661 t.j. | ustawa z dnia 25 października 1990 r. | Akt obowiązujący

Pracownicze ogrody działkowe.

Dz.U.1996.85.390 t.j. | ustawa z dnia 6 maja 1981 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o wystawach międzynarodowych. Paryż.1928.11.22.

Dz.U.1994.56.232 t.j. | umowa międzynarodowa z dnia 22 listopada 1928 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Prawo bankowe.

Dz.U.1992.72.359 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt obowiązujący

Obowiązki i prawa posłów i senatorów.

Dz.U.1991.18.79 t.j. | ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Uporządkowanie niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.

Dz.U.1989.58.348 t.j. | ustawa z dnia 12 marca 1958 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.

Dz.U.1989.11.63 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1985 r. | Akt obowiązujący

Opłaty w sprawach karnych.

Dz.U.1983.49.223 t.j. | ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. | Akt obowiązujący

Uwłaszczenie i uregulowanie innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dz.U.1959.14.78 t.j. | dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. | Akt obowiązujący

Konwencja dotycząca utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury. Londyn.1945.11.16.

Dz.U.1958.63.311 t.j. | umowa międzynarodowa z dnia 16 listopada 1945 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rejestracja i umarzanie niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r.

Dz.U.1948.28.190 t.j. | dekret z dnia 3 lutego 1947 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie reformy rolnej.

Dz.U.1945.3.13 t.j. | dekret z dnia 6 września 1944 r. | Akt obowiązujący

Konwencja Międzynarodowa w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. Paryż.1920.06.21.

Dz.U.1938.83.559 t.j. | umowa międzynarodowa z dnia 21 czerwca 1920 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dz.U.2010.194.1294 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Fundusze na nagrody i zapomogi oraz źródła ich finansowania.

Dz.U.2010.194.1293 | rozporządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy.

Dz.U.2010.194.1292 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dz.U.2010.194.1291 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej.

Dz.U.2010.194.1289 | rozporządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.

Dz.U.2010.194.1288 | rozporządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2010.192.1286 | rozporządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2010.192.1285 | rozporządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk.

Dz.U.2010.191.1281 | rozporządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.191.1278 | rozporządzenie z dnia 21 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu.

Dz.U.2010.190.1275 | rozporządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Dz.U.2010.190.1274 | rozporządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/08.

Dz.U.2010.189.1273 | wyrok z dnia 5 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/08.

Dz.U.2010.189.1272 | wyrok z dnia 5 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2010.188.1264 | rozporządzenie z dnia 29 września 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2010.188.1263 | rozporządzenie z dnia 28 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa.

Dz.U.2010.188.1260 | rozporządzenie z dnia 24 września 2010 r. | Akt utracił moc

Służba medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dz.U.2010.187.1257 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania.

Dz.U.2010.187.1254 | rozporządzenie z dnia 29 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Wzór znaku CE.

Dz.U.2010.186.1252 | rozporządzenie z dnia 23 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dz.U.2010.186.1250 | rozporządzenie z dnia 22 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej.

Dz.U.2010.186.1247 | rozporządzenie z dnia 20 września 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2010.186.1245 | rozporządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.186.1244 | rozporządzenie z dnia 21 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Odpady.

Dz.U.2010.185.1243 t.j. | ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Konkursy na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2010.184.1242 | rozporządzenie z dnia 29 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Powierzenie zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej.

Dz.U.2010.184.1239 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt utracił moc

Pełnienie zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dz.U.2010.184.1237 | rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Grunwald - Pole Bitwy".

Dz.U.2010.184.1235 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt indywidualny

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Dz.U.2010.183.1233 | rozporządzenie z dnia 13 września 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.

Dz.U.2010.183.1230 | rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. | Akt jednorazowy