Law Journal

Wzory upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar.

Dz.U.2009.192.1486 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Wzory wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.U.2009.191.1480 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009.

Dz.U.2009.193.1491 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.U.2009.191.1481 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Równorzędność stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celnej.

Dz.U.2009.181.1415 | rozporządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki.

Dz.U.2009.188.1467 | rozporządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 32/08.

Dz.U.2009.187.1456 | wyrok z dnia 29 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Wzory upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną.

Dz.U.2013.71 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 października 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Dz.U.2009.181.1418 | rozporządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych.

Dz.U.2009.181.1416 | rozporządzenie z dnia 29 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy.

Dz.U.2009.182.1421 | rozporządzenie z dnia 28 października 2009 r. | Akt utracił moc

Należności przysługujące funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju.

Dz.U.2009.181.1413 | rozporządzenie z dnia 28 października 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2009.181.1412 | rozporządzenie z dnia 28 października 2009 r. | Akt utracił moc

Świadectwo służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2009.182.1420 | rozporządzenie z dnia 28 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

Dz.U.2009.181.1411 | rozporządzenie z dnia 28 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej.

Dz.U.2009.182.1419 | rozporządzenie z dnia 28 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2009.181.1414 | rozporządzenie z dnia 28 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Egzamin uzupełniający dla maklerów papierów wartościowych uprawniający do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.

Dz.U.2009.187.1453 | rozporządzenie z dnia 27 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Egzaminy na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzian umiejętności.

Dz.U.2009.187.1452 | rozporządzenie z dnia 27 października 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Przywidz w województwie pomorskim.

Dz.U.2009.179.1391 | rozporządzenie z dnia 27 października 2009 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa.

Dz.U.2009.183.1435 | rozporządzenie z dnia 27 października 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób ewidencjonowania napiwków w kasynach gry.

Dz.U.2009.181.1408 | rozporządzenie z dnia 27 października 2009 r. | Akt utracił moc

Warunki otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokość tych dodatków.

Dz.U.2009.181.1409 | rozporządzenie z dnia 27 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wypłata równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby.

Dz.U.2009.181.1410 | rozporządzenie z dnia 27 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

Dz.U.2009.187.1454 | rozporządzenie z dnia 27 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

Dz.U.2009.187.1455 | rozporządzenie z dnia 27 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Finansowe wsparcie na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dz.U.2015.1239 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 października 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2009.186.1440 | rozporządzenie z dnia 26 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2009.186.1441 | rozporządzenie z dnia 26 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2009.186.1443 | rozporządzenie z dnia 26 października 2009 r. | Akt utracił moc

Cechy transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego.

Dz.U.2009.187.1450 | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego.

Dz.U.2009.187.1449 | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Otrzymywanie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

Dz.U.2009.180.1406 | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2014.1419 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2009.190.1476 | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany.

Dz.U.2009.187.1447 | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie izb celnych i urzędów celnych oraz określenie ich siedzib.

Dz.U.2016.382 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu.

Dz.U.2009.187.1448 | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej.

Dz.U.2009.180.1396 | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2009.180.1401 | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Dz.U.2009.187.1451 | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2009.195.1503 | ustawa z dnia 23 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pomocy społecznej.

Dz.U.2009.221.1738 | ustawa z dnia 23 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Dz.U.2009.221.1737 | ustawa z dnia 23 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dz.U.2009.221.1736 | ustawa z dnia 23 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów.

Dz.U.2009.216.1676 | ustawa z dnia 23 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2009.195.1504 | ustawa z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Znak graficzny Służby Celnej.

Dz.U.2009.180.1403 | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Opłata za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego.

Dz.U.2009.196.1515 | rozporządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dz.U.2009.183.1434 | rozporządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Lista państw równoważnych.

Dz.U.2009.176.1364 | rozporządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Miasta Tuszyn w województwie łódzkim.

Dz.U.2009.175.1357 | rozporządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Dz.U.2009.187.1445 | rozporządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 15/08.

Dz.U.2009.179.1394 | wyrok z dnia 20 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 6/09.

Dz.U.2009.179.1395 | wyrok z dnia 20 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U.2009.187.1446 | rozporządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.

Dz.U.2009.177.1370 | rozporządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony Państwa.

Dz.U.2009.179.1389 | rozporządzenie z dnia 19 października 2009 r. | Akt utracił moc