Law Journal

Przeprowadzanie i dokumentowanie audytu wewnętrznego.

Dz.U.2010.21.108 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Dz.U.2010.22.114 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym.

Dz.U.2010.12.68 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dz.U.2014.1481 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sztandar Służby Celnej oraz sztandar jednostek organizacyjnych Służby Celnej.

Dz.U.2010.21.107 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 41/07.

Dz.U.2010.21.110 | wyrok z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

Dz.U.2014.1089 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych.

Dz.U.2010.18.101 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Wartość odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Dz.U.2010.16.87 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 9/08.

Dz.U.2010.21.109 | wyrok z dnia 26 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Formularz ewidencyjny stosowany w transporcie morskim.

Dz.U.2010.14.74 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Milicza w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2010.10.64 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Tryb zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dz.U.2010.21.106 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 2010.

Dz.U.2010.19.102 | ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

Dz.U.2010.44.252 | ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2010.44.251 | ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.2010.44.250 | ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.28.146 | ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

Dz.U.2010.227.1482 | ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.28.145 | ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.28.143 | ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wybory do Rady Gminy Jaśliska oraz Wójta Gminy Jaśliska w województwie podkarpackim.

Dz.U.2010.9.62 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2010.16.86 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 35/08.

Dz.U.2010.16.90 | wyrok z dnia 19 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Dz.U.2010.16.89 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Radziejowice w województwie mazowieckim.

Dz.U.2010.7.48 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Środki na realizację wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2015.633 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 2/09.

Dz.U.2010.15.82 | wyrok z dnia 12 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar.

Dz.U.2010.9.61 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2010.5.29 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny.

Dz.U.2010.40.222 | ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2010.40.224 | ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dz.U.2010.18.100 | ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dz.U.2010.18.99 | ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2010.40.223 | ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą.

Dz.U.2010.9.63 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.21.105 | ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.21.104 | ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2010.4.27 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej.

Dz.U.2010.8.54 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.6.33 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.6.34 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja prowadzona przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych.

Dz.U.2020.273 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Dz.U.2010.15.77 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2010.6.40 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Dz.U.2010.7.50 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Urlopy żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.2.9 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2010.2.4 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Komitet audytu.

Dz.U.2016.2049 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłych rewidentów.

Dz.U.2014.391 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc