Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

Dz.U.2010.34.188 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dz.U.2010.45.257 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych.

Dz.U.2010.41.234 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/08.

Dz.U.2010.34.190 | wyrok z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/09.

Dz.U.2010.34.191 | wyrok z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.2010.57.353 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.57.357 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Radzie Ministrów.

Dz.U.2010.57.354 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja podatkowa.

Dz.U.2010.57.355 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dz.U.2010.57.356 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.201.1327 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2010.60.372 | ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Stężyca w województwie pomorskim.

Dz.U.2010.26.130 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Stawki dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Dz.U.2010.32.171 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego.

Dz.U.2010.32.173 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dz.U.2010.32.172 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.

Dz.U.2010.34.183 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Sporządzanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Dz.U.2010.34.186 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje dokumentów oraz wzór oświadczenia potwierdzające uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.

Dz.U.2019.480 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia socjalne funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.

Dz.U.2016.1500 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 16/09.

Dz.U.2010.31.167 | wyrok z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Ewidencje paszportowe i centralna ewidencja.

Dz.U.2010.26.131 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2010.32.176 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2010.30.157 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.848 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Rekapitalizacja niektórych instytucji oraz rządowe instrumenty stabilizacji finansowej.

Dz.U.2018.124 t.j. | ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Wzór rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

Dz.U.2010.31.165 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Wzór wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Dz.U.2010.31.164 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Dz.U.2010.40.228 | ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2010.40.227 | ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.40.229 | ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.43.246 | ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.2010.75.471 | ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2010.31.159 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/09.

Dz.U.2010.27.141 | wyrok z dnia 11 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2010.36.202 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Opłaty za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrot.

Dz.U.2010.25.126 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Dz.U.2013.1418 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 58/08.

Dz.U.2010.24.124 | wyrok z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/09.

Dz.U.2010.24.125 | wyrok z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz.U.2010.25.128 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.29.149 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Opiniowanie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.34.184 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin postępowania dyscyplinarnego.

Dz.U.2010.24.121 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.

Dz.U.2010.27.140 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.24.122 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Nagroda roczna funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2010.22.113 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2010 r. | Akt utracił moc