Law Journal

Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.61.382 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Sposób działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposób kwalifikacji potencjalnego biorcy.

Dz.U.2010.54.331 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

Dz.U.2010.42.245 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Izby zatrzymań.

Dz.U.2010.63.394 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Minimalne normy.

Dz.U.2014.1372 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Dz.U.2010.54.323 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Rejony wrażliwe pod względem gospodarczym lub środowiskowym.

Dz.U.2014.611 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Dz.U.2010.54.327 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dz.U.2014.1518 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wskazanie grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Dz.U.2010.54.321 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej.

Dz.U.2010.54.322 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2010.39.220 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zwrot pomocy do plantacji trwałych.

Dz.U.2010.39.216 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Komisja Lekarska działająca przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dz.U.2010.41.244 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dz.U.2010.103.652 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa klasyfikacja wydatków strukturalnych.

Dz.U.2010.44.255 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 5/07.

Dz.U.2010.45.274 | wyrok z dnia 10 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Dz.U.2010.44.256 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Powoływanie do zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2015.1299 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Użycie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2010.45.258 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Dz.U.2010.41.236 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Dz.U.2010.45.272 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2010.45.270 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa.

Dz.U.2015.1578 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części.

Dz.U.2010.45.271 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kontroli skarbowej.

Dz.U.2010.76.492 | ustawa z dnia 5 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Dz.U.2010.76.493 | ustawa z dnia 5 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o miarach.

Dz.U.2010.66.421 | ustawa z dnia 5 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja wojskowa żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2010.63.393 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Infrastruktura informacji przestrzennej.

Dz.U.2021.214 t.j. | ustawa z dnia 4 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r.

Dz.U.2010.47.277 | ustawa z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Dz.U.2014.1773 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2016.893 t.j. | ustawa z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień.

Dz.U.2014.1433 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.45.264 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2010.40.232 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2010.67.431 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.2010.54.320 | ustawa z dnia 4 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo wodne.

Dz.U.2010.44.253 | ustawa z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Białostockiej".

Dz.U.2010.45.269 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

Dz.U.2010.54.329 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą.

Dz.U.2010.41.241 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2010.36.199 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

Dz.U.2015.1106 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.39.208 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2010.41.240 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji aplikacji notarialnej.

Dz.U.2010.45.267 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Urządzenia i środki techniczne umożliwiające przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym.

Dz.U.2010.34.185 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/09.

Dz.U.2010.36.204 | wyrok z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.U.2010.34.180 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.41.237 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

Dz.U.2010.34.188 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dz.U.2010.45.257 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych.

Dz.U.2010.41.234 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/08.

Dz.U.2010.34.190 | wyrok z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/09.

Dz.U.2010.34.191 | wyrok z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy