Law Journal

Niepowtarzalne oznakowanie i monitorowanie komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.2010.75.486 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Sposób przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2010.82.538 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów oraz wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom.

Dz.U.2010.56.339 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.2010.75.485 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Oddelegowanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy poza Służbą Celno-Skarbową.

Dz.U.2010.67.428 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Dz.U.2017.151 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wartość klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Dz.U.2010.75.480 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wydawanie certyfikatów potwierdzających status psa asystującego.

Dz.U.2010.64.399 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2010.76.499 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U.2010.65.407 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U.2010.65.409 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

Dz.U.2017.1963 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sporządzanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Dz.U.2010.64.401 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe sposoby i formy składania informacji o kompensacji przyrodniczej.

Dz.U.2010.64.402 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Urlopy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2019.2106 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

Dz.U.2017.1770 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2010.64.398 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Dz.U.2010.53.311 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wysokość i warunki przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2020.1299 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dokumentacja i ewidencja dyscyplinarna.

Dz.U.2010.60.375 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Metody badania jakości paliw ciekłych.

Dz.U.2017.247 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Porozumienie w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"). Budva.2010.03.25.

Dz.U.2011.172.1020 | umowa międzynarodowa z dnia 25 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie dotacji na badania archeologiczne.

Dz.U.2010.64.396 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.2014.1792 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego.

Dz.U.2010.61.383 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/08.

Dz.U.2010.61.388 | wyrok z dnia 25 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń asystentów prokuratorów.

Dz.U.2010.50.305 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2014.144 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego w Wolinie od strony lądu.

Dz.U.2010.55.333 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Dz.U.2010.61.378 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2010.56.340 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób dokumentowania czynności audytowych oraz wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym.

Dz.U.2013.150 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów.

Dz.U.2010.49.293 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki.

Dz.U.2013.1417 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski.

Dz.U.2013.1515 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wymogi, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Dz.U.2010.52.308 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 19/09.

Dz.U.2010.61.386 | wyrok z dnia 23 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 47/08.

Dz.U.2010.61.387 | wyrok z dnia 23 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dz.U.2014.118 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zakres, rodzaj i sposób przeprowadzania czynności audytowych.

Dz.U.2010.52.309 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2010.49.294 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Dz.U.2010.48.283 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Dz.U.2020.1296 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wojskowe dokumenty osobiste żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.56.343 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru.

Dz.U.2010.55.336 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Równoważniki pieniężne przysługujące w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie.

Dz.U.2010.50.303 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Tryb wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące.

Dz.U.2010.61.379 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Dz.U.2010.61.380 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Niektóre warunki produkcji ekologicznej.

Dz.U.2010.56.348 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt obowiązujący