Law Journal

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

Dz.U.2013.1619 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Dz.U.2014.746 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Limit badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

Dz.U.2010.109.720 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.104.653 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.114.762 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Materiały geodezyjne i kartograficzne oznaczane klauzulą "poufne".

Dz.U.2010.109.717 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2014.299 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy.

Dz.U.2019.1739 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 29/08.

Dz.U.2010.105.668 | wyrok z dnia 26 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2010.93.600 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia Prezesa i zastępców Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2010.105.664 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Zakres, sposób oraz miejsce odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Dz.U.2010.105.663 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2010.100.639 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Dz.U.2010.98.627 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 r.

Dz.U.2010.96.621 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2010.105.660 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Narodowym Banku Polskim.

Dz.U.2010.109.709 | ustawa z dnia 21 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wyrobach budowlanych oraz ustawa o systemie oceny zgodności.

Dz.U.2010.114.760 | ustawa z dnia 21 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyroby medyczne.

Dz.U.2020.186 t.j. | ustawa z dnia 20 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2010.105.655 | ustawa z dnia 20 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych.

Dz.U.2010.108.701 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Stanowiska służbowe funkcjonariuszy celnych, tryb awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych.

Dz.U.2016.334 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Dz.U.2010.91.595 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Dz.U.2016.1 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Dz.U.2010.91.596 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011.

Dz.U.2010.86.556 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Sposób obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym.

Dz.U.2010.94.603 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Wymagania techniczne statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej.

Dz.U.2014.1607 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nabywanie uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego.

Dz.U.2010.94.607 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Normy powierzchni użytkowej podstawowej przysługujące żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2010.88.578 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2010 r. | Akt utracił moc