Law Journal

Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe.

Dz.U.2011.206.1217 | rozporządzenie z dnia 14 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.205.1213 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dz.U.2011.205.1212 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.205.1211 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dz.U.2011.205.1209 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.205.1208 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o orderach i odznaczeniach oraz ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

Dz.U.2011.205.1207 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.205.1206 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo prasowe.

Dz.U.2011.205.1204 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/09.

Dz.U.2011.206.1227 | wyrok z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Wzór deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenie wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej.

Dz.U.2011.206.1226 | rozporządzenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2011.206.1225 | rozporządzenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2011.206.1224 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Policji.

Dz.U.2011.205.1205 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Dane zamieszczane w ogólnopolskim wykazie studentów.

Dz.U.2011.204.1201 | rozporządzenie z dnia 22 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.204.1199 | rozporządzenie z dnia 26 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.204.1198 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.204.1197 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.204.1196 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 33/09.

Dz.U.2011.206.1228 | wyrok z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Tryb dostępu i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych.

Dz.U.2011.203.1193 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.204.1195 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.203.1192 | ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2011.202.1191 | rozporządzenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt utracił moc

Włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej.

Dz.U.2011.201.1189 | rozporządzenie z dnia 14 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja przebiegu studiów.

Dz.U.2011.201.1188 | rozporządzenie z dnia 14 września 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta.

Dz.U.2011.201.1187 | rozporządzenie z dnia 14 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o służbie cywilnej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.201.1183 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2011.201.1182 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo bankowe oraz ustawa o kredycie konsumenckim.

Dz.U.2011.201.1181 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2011.198.1174 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt utracił moc

Tryb doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych.

Dz.U.2011.197.1171 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt utracił moc

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Dz.U.2011.196.1168 | rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt utracił moc

Kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Dz.U.2011.196.1165 | rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011.

Dz.U.2011.196.1162 | rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.

Dz.U.2011.196.1161 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Spis wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich.

Dz.U.2011.195.1159 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Dz.U.2011.195.1158 | rozporządzenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.

Dz.U.2011.195.1156 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za egzamin konkursowy.

Dz.U.2011.195.1155 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską.

Dz.U.2011.195.1154 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2011.194.1150 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Współczynnik ilościowy za rok gospodarczy 2009/2010.

Dz.U.2011.194.1149 | rozporządzenie z dnia 6 września 2011 r. | Akt utracił moc

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2011.194.1147 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.194.1152 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Rejestr zaciągniętych kredytów oraz rejestr wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze.

Dz.U.2011.193.1144 | rozporządzenie z dnia 12 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Kryteria, warunki i tryb ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Dz.U.2011.192.1142 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2011.191.1139 | rozporządzenie z dnia 9 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Dz.U.2011.191.1136 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dz.U.2011.191.1134 | ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.

Dz.U.2011.192.1141 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej.

Dz.U.2011.189.1127 | rozporządzenie z dnia 2 września 2011 r. | Akt jednorazowy