Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2010.188.1263 | rozporządzenie z dnia 28 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe kryteria wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2015.2158 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2021.238 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów.

Dz.U.2010.180.1213 | rozporządzenie z dnia 27 września 2010 r. | Akt utracił moc

Ewidencja ludności.

Dz.U.2021.510 t.j. | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa.

Dz.U.2010.188.1260 | rozporządzenie z dnia 24 września 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.

Dz.U.2010.177.1194 | rozporządzenie z dnia 24 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2010.224.1459 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U.2010.200.1323 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2010.225.1461 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2010.197.1307 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Dz.U.2010.197.1309 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dz.U.2010.197.1306 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym.

Dz.U.2010.200.1322 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o rzecznikach patentowych.

Dz.U.2010.197.1308 | ustawa z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

Dz.U.2010.179.1206 | rozporządzenie z dnia 23 września 2010 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Dz.U.2010.176.1189 | rozporządzenie z dnia 23 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2010.181.1220 | rozporządzenie z dnia 23 września 2010 r. | Akt utracił moc

Wzór znaku CE.

Dz.U.2010.186.1252 | rozporządzenie z dnia 23 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Norwegia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej. Bruksela.2010.09.22.

Dz.U.2016.673 | umowa międzynarodowa z dnia 22 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dz.U.2010.186.1250 | rozporządzenie z dnia 22 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.186.1244 | rozporządzenie z dnia 21 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.191.1278 | rozporządzenie z dnia 21 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej.

Dz.U.2010.186.1247 | rozporządzenie z dnia 20 września 2010 r. | Akt utracił moc

Dotacja przedmiotowa do krajowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2020.1265 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dotacja przedmiotowa do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych.

Dz.U.2016.618 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt utracił moc

Powierzenie zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej.

Dz.U.2010.184.1239 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Dz.U.2014.132 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposób powoływania tych członków.

Dz.U.2010.178.1198 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dz.U.2010.194.1291 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2010.178.1200 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Grunwald - Pole Bitwy".

Dz.U.2010.184.1235 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt indywidualny

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2010.178.1199 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2010.178.1201 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt utracił moc

Wysokość uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.2010.178.1202 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy.

Dz.U.2010.194.1292 | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | Akt utracił moc

Pełnienie zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dz.U.2010.184.1237 | rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. | Akt utracił moc

Produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom.

Dz.U.2015.391 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2010.173.1178 | rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. | Akt utracił moc

Substancje wzbogacające dodawane do żywności.

Dz.U.2010.174.1184 | rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady wykonywania działalności telekomunikacyjnej w Sieci Łączności Rządowej.

Dz.U.2010.177.1192 | rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. | Akt utracił moc

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Dz.U.2015.1026 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy organizacji i realizacji widowisk.

Dz.U.2016.1814 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Opłaty za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dz.U.2013.1329 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2010.177.1196 | obwieszczenie z dnia 15 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2010.174.1180 | rozporządzenie z dnia 15 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2010.174.1181 | rozporządzenie z dnia 15 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Przekazywanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby.

Dz.U.2010.179.1212 | rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie kontroli organizacji pożytku publicznego.

Dz.U.2010.173.1172 | rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. | Akt utracił moc

Sposób odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2015.294 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Standardy i warunki prowadzenia usług rynku pracy.

Dz.U.2010.177.1193 | rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie.

Dz.U.2010.172.1167 | rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.

Dz.U.2010.183.1230 | rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.181.1216 | rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2010.172.1164 | rozporządzenie z dnia 13 września 2010 r. | Akt obowiązujący