Law Journal

Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.219.1443 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.2010.230.1507 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Dz.U.2016.885 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyposażenie statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu.

Dz.U.2010.207.1368 | rozporządzenie z dnia 21 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw.

Dz.U.2010.201.1330 | rozporządzenie z dnia 21 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru karty prywatyzacji.

Dz.U.2010.209.1380 | rozporządzenie z dnia 21 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dz.U.2010.201.1333 | rozporządzenie z dnia 20 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 37/09.

Dz.U.2010.201.1335 | wyrok z dnia 20 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/09.

Dz.U.2010.202.1343 | wyrok z dnia 19 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 10/10.

Dz.U.2010.202.1344 | wyrok z dnia 19 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dz.U.2010.205.1356 | rozporządzenie z dnia 19 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Odznaka "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Dz.U.2010.201.1331 | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Oznaczenie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Dz.U.2018.1251 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów.

Dz.U.2016.59 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/09.

Dz.U.2010.200.1326 | wyrok z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz.U.2010.215.1408 | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Dz.U.2010.202.1342 | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2010.198.1320 | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.205.1362 | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

Dz.U.2010.209.1381 | rozporządzenie z dnia 16 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Obliczanie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2010.202.1340 | rozporządzenie z dnia 14 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Próba strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2010.198.1319 | rozporządzenie z dnia 14 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/07.

Dz.U.2010.196.1305 | wyrok z dnia 14 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2010.197.1311 | rozporządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom celnym.

Dz.U.2010.202.1337 | rozporządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego.

Dz.U.2010.202.1339 | rozporządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Dane dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa.

Dz.U.2010.196.1302 | rozporządzenie z dnia 12 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Dz.U.2010.205.1358 | rozporządzenie z dnia 12 października 2010 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

Dz.U.2010.205.1357 | rozporządzenie z dnia 12 października 2010 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Dz.U.2010.205.1359 | rozporządzenie z dnia 12 października 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Dz.U.2015.1222 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2010.208.1374 | rozporządzenie z dnia 12 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Dz.U.2010.198.1316 | rozporządzenie z dnia 11 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie ewidencji wojskowej.

Dz.U.2010.199.1321 | rozporządzenie z dnia 8 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.2010.213.1396 | ustawa z dnia 8 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o adwokaturze oraz ustawa o radcach prawnych.

Dz.U.2010.217.1429 | ustawa z dnia 8 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk.

Dz.U.2010.191.1281 | rozporządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U.2010.196.1300 | rozporządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej.

Dz.U.2010.194.1289 | rozporządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Dz.U.2010.190.1274 | rozporządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2010.192.1285 | rozporządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2010.192.1286 | rozporządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/08.

Dz.U.2010.189.1272 | wyrok z dnia 5 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/08.

Dz.U.2010.189.1273 | wyrok z dnia 5 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyróżnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2020.1822 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.

Dz.U.2010.194.1288 | rozporządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.196.1299 | rozporządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2010.186.1245 | rozporządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Konwencja dotycząca budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie. Wiesbaden.2010.10.04.

Dz.U.2011.255.1531 | umowa międzynarodowa z dnia 4 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2015.951 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Fundusze na nagrody i zapomogi oraz źródła ich finansowania.

Dz.U.2010.194.1293 | rozporządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości banków.

Dz.U.2019.957 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami weterynaryjnymi.

Dz.U.2010.198.1318 | rozporządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu.

Dz.U.2010.190.1275 | rozporządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt utracił moc