Law Journal

Zm.: ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

Dz.U.2010.240.1600 | ustawa z dnia 29 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo telekomunikacyjne.

Dz.U.2010.229.1499 | ustawa z dnia 29 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych.

Dz.U.2010.217.1430 | rozporządzenie z dnia 29 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o licencji syndyka.

Dz.U.2010.239.1590 | ustawa z dnia 29 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym.

Dz.U.2010.226.1477 | ustawa z dnia 29 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.226.1476 | ustawa z dnia 29 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych.

Dz.U.2010.225.1464 | ustawa z dnia 29 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2010.229.1498 | ustawa z dnia 29 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.225.1466 | ustawa z dnia 29 października 2010 r. | Akt utracił moc

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2020.1974 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dz.U.2010.215.1412 | rozporządzenie z dnia 28 października 2010 r. | Akt utracił moc

Tryb wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, tryb jej prac i sposób wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposób finansowania.

Dz.U.2014.215 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2013.1514 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 25/09.

Dz.U.2010.205.1365 | wyrok z dnia 28 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/09.

Dz.U.2010.205.1366 | wyrok z dnia 28 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2010.203.1351 | obwieszczenie z dnia 27 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia związane z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do pełnienia służby w innej miejscowości

Dz.U.2010.202.1338 | rozporządzenie z dnia 27 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 10/08.

Dz.U.2010.205.1364 | wyrok z dnia 27 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia.

Dz.U.2010.213.1405 | rozporządzenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt utracił moc

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Dz.U.2010.216.1420 | rozporządzenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.U.2010.223.1458 | rozporządzenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 58/07.

Dz.U.2010.205.1363 | wyrok z dnia 26 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2010.212.1388 | rozporządzenie z dnia 25 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wniosek o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń.

Dz.U.2010.213.1406 | rozporządzenie z dnia 25 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2010.208.1375 | rozporządzenie z dnia 25 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Dz.U.2020.2024 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Dz.U.2010.201.1334 | rozporządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2010.208.1376 | rozporządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Dz.U.2010.247.1650 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o paszach oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dz.U.2010.230.1511 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

Dz.U.2010.230.1508 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawa o pracownikach samorządowych.

Dz.U.2010.229.1494 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2010.230.1510 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U.2010.225.1463 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o towarach paczkowanych.

Dz.U.2010.229.1495 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Dz.U.2010.230.1509 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.219.1443 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.2010.230.1507 | ustawa z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Dz.U.2016.885 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyposażenie statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu.

Dz.U.2010.207.1368 | rozporządzenie z dnia 21 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw.

Dz.U.2010.201.1330 | rozporządzenie z dnia 21 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru karty prywatyzacji.

Dz.U.2010.209.1380 | rozporządzenie z dnia 21 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dz.U.2010.201.1333 | rozporządzenie z dnia 20 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 37/09.

Dz.U.2010.201.1335 | wyrok z dnia 20 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/09.

Dz.U.2010.202.1343 | wyrok z dnia 19 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 10/10.

Dz.U.2010.202.1344 | wyrok z dnia 19 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dz.U.2010.205.1356 | rozporządzenie z dnia 19 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Odznaka "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Dz.U.2010.201.1331 | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Oznaczenie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Dz.U.2018.1251 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów.

Dz.U.2016.59 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/09.

Dz.U.2010.200.1326 | wyrok z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz.U.2010.215.1408 | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Dz.U.2010.202.1342 | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2010.198.1320 | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.205.1362 | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

Dz.U.2010.209.1381 | rozporządzenie z dnia 16 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Obliczanie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2010.202.1340 | rozporządzenie z dnia 14 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Próba strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2010.198.1319 | rozporządzenie z dnia 14 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/07.

Dz.U.2010.196.1305 | wyrok z dnia 14 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2010.197.1311 | rozporządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom celnym.

Dz.U.2010.202.1337 | rozporządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego.

Dz.U.2010.202.1339 | rozporządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt jednorazowy