Law Journal

Zmiana ustawy o usługach detektywistycznych.

Dz.U.2011.6.17 | ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Dz.U.2017.2109 t.j. | ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2011 r.

Dz.U.2010.226.1481 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Dz.U.2010.235.1539 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Stawki opłat eksploatacyjnych.

Dz.U.2010.232.1523 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 27/09.

Dz.U.2010.233.1533 | wyrok z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny.

Dz.U.2011.17.78 | ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U.2010.249.1655 | ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej.

Dz.U.2010.239.1592 | ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 32/09.

Dz.U.2010.229.1506 | wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Dz.U.2010.235.1543 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób i częstotliwość aktualizacji informacji o środowisku.

Dz.U.2010.227.1485 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/10.

Dz.U.2010.229.1504 | wyrok z dnia 23 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 23/10.

Dz.U.2010.229.1505 | wyrok z dnia 23 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Dz.U.2010.222.1454 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji.

Dz.U.2010.235.1550 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Dozwolone substancje dodatkowe.

Dz.U.2010.232.1525 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Konkurs na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.2021.45 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.

Dz.U.2010.235.1547 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 28/08.

Dz.U.2010.229.1503 | wyrok z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Informacje umieszczane w Systemie oraz w e-AD.

Dz.U.2010.229.1501 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Opłaty za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2010.233.1531 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2010.221.1450 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 29/09.

Dz.U.2010.225.1474 | wyrok z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2010.225.1470 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Lista przedmiotów i substancji zabronionych oraz metody i środki ochrony przewozu broni na statkach.

Dz.U.2013.1328 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Podawanie do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.U.2010.230.1513 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Praktyki zawodowe kandydatów na doradców podatkowych.

Dz.U.2010.230.1514 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształcanie, włączanie lub likwidacja instytutów badawczych.

Dz.U.2010.230.1512 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 23/07.

Dz.U.2010.225.1473 | wyrok z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

Dz.U.2010.228.1493 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu.

Dz.U.2010.225.1469 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dz.U.2010.228.1487 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/10.

Dz.U.2010.222.1456 | wyrok z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 86/08.

Dz.U.2010.222.1457 | wyrok z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2010.221.1449 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 32/09.

Dz.U.2010.222.1455 | wyrok z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.

Dz.U.2010.215.1415 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2010.225.1471 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN.

Dz.U.2010.215.1414 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2010.222.1452 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Pomoc finansowa na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.

Dz.U.2010.216.1421 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011.

Dz.U.2010.239.1594 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Dz.U.2016.71 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 13/07.

Dz.U.2010.217.1435 | wyrok z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/08.

Dz.U.2010.217.1436 | wyrok z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Wzór kontraktu socjalnego.

Dz.U.2010.218.1439 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Dz.U.2010.218.1440 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie inspekcji państwa portu.

Dz.U.2010.224.1460 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Kazachstan-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Astana.2010.11.05.

Dz.U.2012.793 | umowa międzynarodowa z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.

Dz.U.2014.90 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Narodowy System Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji.

Dz.U.2010.213.1398 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Sposób klasyfikowania wyrobów medycznych.

Dz.U.2010.215.1416 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów.

Dz.U.2010.217.1431 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2010 r.

Dz.U.2010.213.1402 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności cukrowej za 2010 r.

Dz.U.2010.213.1404 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności uzupełniających za 2010 r.

Dz.U.2010.213.1403 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Świadectwa zdolności żeglugowej.

Dz.U.2010.216.1424 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący