Law Journal

Konkursy na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2010.238.1585 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.U.2010.240.1609 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Rejestr instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.2010.236.1558 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Dz.U.2019.1718 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2010.240.1604 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 11/09.

Dz.U.2010.236.1566 | wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów.

Dz.U.2010.249.1677 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dz.U.2010.236.1555 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011.

Dz.U.2010.237.1569 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres informacji zawartych w dokumentacji projektowej.

Dz.U.2010.240.1608 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2019.944 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

Dz.U.2010.237.1574 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wdrożenie niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Dz.U.2020.2156 t.j. | ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r.

Dz.U.2010.237.1567 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

Dz.U.2011.6.19 | ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach przedemerytalnych.

Dz.U.2011.17.79 | ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

Dz.U.2010.254.1701 | ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

Dz.U.2010.237.1576 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy.

Dz.U.2010.249.1669 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.239.1593 | ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o transporcie drogowym.

Dz.U.2010.249.1656 | ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2010.240.1603 | ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.22.114 | ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Dz.U.2010.238.1579 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Dz.U.2010.238.1581 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Brazylia-Polska. Umowa ramowa o dwustronnej współpracy obronnej. Warszawa.2010.12.01.

Dz.U.2016.264 | umowa międzynarodowa z dnia 1 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 41/07.

Dz.U.2010.235.1551 | wyrok z dnia 1 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2011.10.51 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.236.1554 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Określenie terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.2013.257 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2010.236.1557 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r.

Dz.U.2010.235.1540 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie szkolenia myśliwych.

Dz.U.2019.1676 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dz.U.2016.696 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

Dz.U.2010.226.1480 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz ustawa o Policji.

Dz.U.2010.240.1602 | ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dz.U.2010.238.1578 | ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o usługach detektywistycznych.

Dz.U.2011.6.17 | ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Dz.U.2017.2109 t.j. | ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2011 r.

Dz.U.2010.226.1481 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Dz.U.2010.235.1539 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Stawki opłat eksploatacyjnych.

Dz.U.2010.232.1523 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 27/09.

Dz.U.2010.233.1533 | wyrok z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny.

Dz.U.2011.17.78 | ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U.2010.249.1655 | ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej.

Dz.U.2010.239.1592 | ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 32/09.

Dz.U.2010.229.1506 | wyrok z dnia 24 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Dz.U.2010.235.1543 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Sposób i częstotliwość aktualizacji informacji o środowisku.

Dz.U.2010.227.1485 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/10.

Dz.U.2010.229.1504 | wyrok z dnia 23 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 23/10.

Dz.U.2010.229.1505 | wyrok z dnia 23 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Dz.U.2010.222.1454 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji.

Dz.U.2010.235.1550 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2010 r. | Akt jednorazowy

Dozwolone substancje dodatkowe.

Dz.U.2010.232.1525 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt obowiązujący

Konkurs na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.2021.45 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący