Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dz.U.2010.249.1662 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o lasach oraz ustawa o ochronie przyrody.

Dz.U.2011.34.170 | ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Integrowana produkcja.

Dz.U.2010.256.1722 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów reasekuracji.

Dz.U.2010.256.1720 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń.

Dz.U.2010.248.1654 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Publiczny transport zbiorowy.

Dz.U.2020.1944 t.j. | ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

Dz.U.2010.249.1659 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2010.240.1612 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Szkolenia w zakresie ochrony roślin.

Dz.U.2010.256.1721 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Warunki korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych.

Dz.U.2010.249.1670 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Dz.U.2010.249.1671 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2010.245.1648 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o partiach politycznych.

Dz.U.2010.254.1702 | ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dz.U.2011.34.169 | ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.257.1724 | ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.257.1726 | ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

Dz.U.2010.247.1652 | ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2010.257.1725 | ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2011.18.89 | ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Praktyczna nauka zawodu.

Dz.U.2010.244.1626 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Siedziby i właściwość miejscowa okręgowych urzędów górniczych.

Dz.U.2010.249.1675 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz.U.2016.1983 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2010.239.1599 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

Dz.U.2016.1884 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2010.252.1696 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Dz.U.2010.241.1620 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2010.245.1639 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2016.78 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 20/08.

Dz.U.2010.244.1636 | wyrok z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2010.244.1634 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2010.245.1642 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2010.254.1703 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2010.245.1645 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2010.245.1643 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2010.244.1629 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych.

Dz.U.2010.241.1618 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2010.241.1621 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2010.236.1553 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki.

Dz.U.2010.238.1580 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Dz.U.2010.242.1622 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U.2010.244.1624 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby.

Dz.U.2010.238.1587 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2010.239.1597 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2010.249.1658 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Dz.U.2011.15.70 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2014.262 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Środowiskowe domy samopomocy.

Dz.U.2020.249 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dz.U.2010.236.1559 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2014.1719 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2010.234.1535 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Dz.U.2010.249.1673 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2010.236.1563 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Dz.U.2010.238.1588 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy