Law Journal

Wzory poświadczeń bezpieczeństwa.

Dz.U.2015.220 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Dz.U.2010.258.1754 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wzór decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Dz.U.2010.258.1753 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2011.6.22 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2010.258.1759 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Odliczanie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Dz.U.2013.163 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Połączenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej.

Dz.U.2010.259.1764 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb kontroli rodzaju używanego paliwa.

Dz.U.2010.257.1735 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych.

Dz.U.2011.6.28 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010.

Dz.U.2011.11.57 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Nomenklatura Scalona.

Dz.U.2010.258.1749 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Dodatek kontrolerski dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Dz.U.2016.764 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Krajowe laboratoria referencyjne.

Dz.U.2011.8.38 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Niektóre świadczenia zdrowotne przysługujące żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2011.8.36 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Specyfikacja i kryteria czystości substancji dodatkowych.

Dz.U.2011.2.3 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług.

Dz.U.2011.8.33 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie, zmiana i zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenie nazw obiektów fizjograficznych.

Dz.U.2010.257.1741 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2011.9.46 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2010.251.1689 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania Rady Legislacyjnej oraz szczegółowe zasady i tryb jej funkcjonowania.

Dz.U.2011.6.21 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.252.1693 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2010.257.1732 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

Dz.U.2011.6.20 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym.

Dz.U.2011.9.43 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dz.U.2011.19.99 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2010.251.1686 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wykazy towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2010.245.1638 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.246.1649 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2010.254.1710 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych.

Dz.U.2010.250.1684 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2010.252.1698 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2010.251.1688 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2010.250.1682 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2010.255.1715 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2010.250.1681 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

New Nadanie statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Dz.U.2021.1024 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Niepożądane odczyny poszczepienne oraz kryteria ich rozpoznawania.

Dz.U.2010.254.1711 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania.

Dz.U.2014.177 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Szczególne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów.

Dz.U.2010.255.1718 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

Dz.U.2011.8.37 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2010.252.1691 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy