Law Journal

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dz.U.2021.26 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2021.25 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Produkty biobójcze.

Dz.U.2021.24 t.j. | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przydział i opróżnianie lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2021.23 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 46/19.

Dz.U.2021.22 | wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2021.21 | ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/16.

Dz.U.2021.20 | wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/16.

Dz.U.2021.19 | wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2021.17 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

Dz.U.2021.13 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Dz.U.2021.11 | ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Metoda zapobiegania COVID-19.

Dz.U.2021.10 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dz.U.2021.9 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.

Dz.U.2021.8 | ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.4 | ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim.

Dz.U.2021.3 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2021.1 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych.

Dz.U.2020.2462 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.

Dz.U.2020.2461 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2020.2459 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej.

Dz.U.2020.2458 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Dz.U.2020.2453 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Inne dokumentacje geologiczne.

Dz.U.2020.2449 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym wszczętym wobec funkcjonariusza Straży Granicznej.

Dz.U.2020.2448 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczące zawierania umów koncesji.

Dz.U.2020.2441 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Dz.U.2020.2440 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dz.U.2020.2439 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2020.2438 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2020.2436 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Protokoły postępowania oraz dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.U.2020.2434 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Dz.U.2020.2433 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020.

Dz.U.2020.2431 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2020.2427 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Dz.U.2020.2426 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska, zaszeregowanie, kwalifikacje oraz szczegółowe warunki wynagradzania pracowników izb morskich.

Dz.U.2020.2425 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Recepty.

Dz.U.2020.2424 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.2423 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.2020.2422 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.2419 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Dz.U.2020.2415 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Dz.U.2020.2414 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2020.2413 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

Dz.U.2020.2412 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych.

Dz.U.2020.2410 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dz.U.2020.2407 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych opłat konsularnych.

Dz.U.2020.2402 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Dz.U.2020.2400 | ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący