Law Journal

Nadanie Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2011.124.699 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2011.117.682 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2011.129.738 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

Dz.U.2011.129.746 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadzór i kontrola nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dz.U.2011.126.718 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2011.129.737 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Inspekcja i dokumenty bezpieczeństwa statku morskiego.

Dz.U.2011.119.688 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

Dz.U.2011.131.765 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wysokość maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Dz.U.2011.129.736 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wzór formularza oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Dz.U.2011.114.665 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego.

Dz.U.2011.119.689 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych.

Dz.U.2011.128.724 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Analizy spółki przeprowadzane przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa.

Dz.U.2011.114.663 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Systemy teleinformatyczne stosowane w publicznych służbach zatrudnienia.

Dz.U.2011.130.754 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb zbywania akcji Skarbu Państwa.

Dz.U.2011.114.664 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Test sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2021.316 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji.

Dz.U.2011.129.742 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady i sposób organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Dz.U.2011.129.747 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012.

Dz.U.2011.114.662 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2011.111.653 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks wyborczy oraz ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.

Dz.U.2011.147.881 | ustawa z dnia 27 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.153.902 | ustawa z dnia 27 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim.

Dz.U.2011.109.630 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2011.128.722 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2011.144.854 | ustawa z dnia 26 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.2011.144.855 | ustawa z dnia 26 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U.2011.144.853 | ustawa z dnia 26 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Dz.U.2011.134.778 | ustawa z dnia 26 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U.2011.153.901 | ustawa z dnia 26 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.134.779 | ustawa z dnia 26 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.134.777 | ustawa z dnia 26 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast.

Dz.U.2011.109.628 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach.

Dz.U.2011.109.629 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Dz.U.2011.111.652 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Dz.U.2011.117.684 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

UE-Polska. Umowa w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej. Bruksela.2011.05.25.

Dz.U.2015.2159 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dz.U.2011.112.656 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.2011.128.726 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Roczne i półroczne sprawozdania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Dz.U.2011.115.666 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2011.105.620 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Urlopy funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2011.110.643 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Dz.U.2011.125.711 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 20/09.

Dz.U.2011.115.674 | wyrok z dnia 19 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/08.

Dz.U.2011.115.673 | wyrok z dnia 19 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2011.107.625 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt jednorazowy