Law Journal

Przypadki, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego.

Dz.U.2011.136.796 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość oraz sposób pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Dz.U.2011.144.864 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Dz.U.2011.144.863 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dz.U.2011.136.799 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2011.136.798 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zwrot podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dz.U.2011.136.797 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2011.144.865 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Oddelegowanie policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą.

Dz.U.2011.143.847 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Sposób wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dz.U.2011.146.874 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i normy uzbrojenia żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2011.142.832 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych.

Dz.U.2011.135.794 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Dz.U.2011.135.793 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Tryb, sposób i zakres kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej.

Dz.U.2011.133.773 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.

Dz.U.2011.196.1161 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Usuwanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.

Dz.U.2011.143.845 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania.

Dz.U.2011.140.822 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2011.144.858 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

Dz.U.2011.143.837 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Uiszczanie wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2011.133.771 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka".

Dz.U.2013.887 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 26/10.

Dz.U.2011.140.825 | wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu.

Dz.U.2011.140.817 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2011.134.787 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Komisja społeczna do spraw podziału zezwoleń zagranicznych.

Dz.U.2011.130.751 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki lokalizacji, sposób oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

Dz.U.2011.133.770 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

Dz.U.2011.144.859 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu.

Dz.U.2011.129.741 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/09.

Dz.U.2011.134.788 | wyrok z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Dz.U.2011.125.709 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Stawki opłat za przejazd autostradą.

Dz.U.2011.124.706 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Dz.U.2011.140.820 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Dz.U.2011.134.784 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010.

Dz.U.2011.133.769 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 41/09.

Dz.U.2011.130.762 | wyrok z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programów specjalnych.

Dz.U.2011.133.775 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym.

Dz.U.2011.140.821 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Dz.U.2011.124.701 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2011.168.1001 | ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo bankowe oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.134.781 | ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych oraz ustawa - Prawo o notariacie.

Dz.U.2011.142.830 | ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

Dz.U.2011.168.1003 | ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U.2020.1064 t.j. | ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący