Law Journal

Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach.

Dz.U.2011.160.958 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.

Dz.U.2011.160.956 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 11/10.

Dz.U.2011.160.964 | wyrok z dnia 19 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/09.

Dz.U.2011.160.963 | wyrok z dnia 19 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.

Dz.U.2011.156.931 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 25/09.

Dz.U.2011.156.934 | wyrok z dnia 18 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/10.

Dz.U.2011.156.935 | wyrok z dnia 18 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.U.2014.1608 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kontrola w administracji rządowej.

Dz.U.2020.224 t.j. | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dz.U.2020.634 t.j. | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych.

Dz.U.2011.175.1048 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Dz.U.2011.173.1029 | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki podwyższania emerytur wojskowych.

Dz.U.2011.159.946 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu.

Dz.U.2011.158.939 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych.

Dz.U.2011.156.933 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zawody pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2021.479 t.j. | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o czasie pracy kierowców oraz ustawa o transporcie drogowym.

Dz.U.2011.168.1005 | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Dz.U.2011.168.1004 | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dz.U.2011.186.1101 | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dz.U.2011.178.1061 | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dz.U.2011.186.1100 | ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Dz.U.2011.165.985 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 10/09.

Dz.U.2011.153.913 | wyrok z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową.

Dz.U.2011.156.929 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2011.153.906 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 26/09.

Dz.U.2011.153.911 | wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 49/08.

Dz.U.2011.153.912 | wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r.

Dz.U.2011.152.898 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

Dz.U.2011.153.909 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 1/10.

Dz.U.2011.152.900 | wyrok z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Sposób pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG).

Dz.U.2011.153.908 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2011.142.834 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Dz.U.2021.111 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2011.140.819 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 8/08.

Dz.U.2011.146.880 | wyrok z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej.

Dz.U.2011.146.872 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2011.162.979 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną.

Dz.U.2011.146.878 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 12/09.

Dz.U.2011.146.879 | wyrok z dnia 6 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 14/10.

Dz.U.2011.144.866 | wyrok z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 36/10.

Dz.U.2011.144.867 | wyrok z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2011.150.891 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.

Dz.U.2011.150.890 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej "Instytutowi Medycznemu Im. Jana Pawła II w Szczecinie".

Dz.U.2011.144.862 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Samorząd pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2021.628 t.j. | ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o ochronie prawnej odmian roślin.

Dz.U.2011.186.1099 | ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie drogowym oraz ustawa o drogach publicznych.

Dz.U.2011.159.945 | ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.152.897 | ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Dz.U.2011.136.803 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży.

Dz.U.2014.204 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki lokowania produktów.

Dz.U.2011.161.977 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący