Law Journal

Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Dz.U.2018.402 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2011.179.1069 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Połączenie Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM.

Dz.U.2011.173.1032 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dz.U.2011.173.1035 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentów paszportowych.

Dz.U.2011.169.1014 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2011.162.978 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru.

Dz.U.2011.186.1103 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2011.173.1034 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Gatunki zwierząt niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi.

Dz.U.2011.173.1037 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa.

Dz.U.2011.173.1031 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dz.U.2019.336 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Naczelny lekarz uzdrowiska.

Dz.U.2011.161.976 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dz.U.2011.185.1096 | ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Warunki wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych.

Dz.U.2011.159.954 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dz.U.2011.191.1134 | ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o scalaniu i wymianie gruntów.

Dz.U.2011.185.1097 | ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.165.984 | ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.187.1110 | ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.2011.185.1093 | ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Dz.U.2011.187.1111 | ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2011.187.1112 | ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Dz.U.2011.187.1113 | ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Normy zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz tryb ich kwaterowania.

Dz.U.2011.165.989 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Spis wyborców.

Dz.U.2011.158.942 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty.

Dz.U.2011.161.971 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów.

Dz.U.2011.165.994 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2011.165.990 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz zmiana siedzib władz niektórych gmin.

Dz.U.2011.158.937 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Informacje wymagane do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji.

Dz.U.2011.154.914 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2011.168.1011 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Gatunki ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru.

Dz.U.2011.161.973 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Organizowanie prac społecznie użytecznych.

Dz.U.2011.155.921 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012.

Dz.U.2011.173.1030 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zadania i organizacja Ochotniczych Hufców Pracy.

Dz.U.2011.155.920 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2011.159.952 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Urlopy funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2011.159.950 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym.

Dz.U.2011.158.940 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2015.1114 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory formularzy stosowane w sprawach celnych.

Dz.U.2015.856 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zbierane dane rynkowe.

Dz.U.2015.1228 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz.U.2011.161.968 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2011.161.970 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2011.194.1147 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/08.

Dz.U.2011.160.965 | wyrok z dnia 21 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dz.U.2011.159.948 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 9/11.

Dz.U.2011.149.889 | wyrok z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wzór świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

Dz.U.2011.156.926 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zakres zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności.

Dz.U.2011.168.1013 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący