Law Journal

Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.205.1208 | ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dz.U.2019.1084 t.j. | ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo morskie.

Dz.U.2020.680 t.j. | ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych.

Dz.U.2020.350 t.j. | ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Dotacja dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego.

Dz.U.2011.224.1336 | ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Kryteria, warunki i tryb ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Dz.U.2011.192.1142 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Dz.U.2011.191.1136 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe szczepienia ochronne.

Dz.U.2018.753 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dz.U.2013.1200 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Dz.U.2011.222.1320 | ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.224.1337 | ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.222.1321 | ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.203.1192 | ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.194.1152 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzorcowego planu kont dla banków.

Dz.U.2019.946 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Rajcza w województwie śląskim.

Dz.U.2011.167.997 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wsparcie niebędące pomocą publiczną.

Dz.U.2016.530 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie urzędowego sprawdzenia.

Dz.U.2011.182.1084 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego.

Dz.U.2011.175.1046 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Dz.U.2011.175.1042 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2011.175.1049 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Dz.U.2011.184.1088 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2011.175.1047 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Limity przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2011.165.993 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą.

Dz.U.2011.179.1067 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Obszary wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne.

Dz.U.2011.179.1065 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Dz.U.2018.402 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2011.179.1069 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Połączenie Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM.

Dz.U.2011.173.1032 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dz.U.2011.173.1035 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentów paszportowych.

Dz.U.2011.169.1014 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2011.162.978 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru.

Dz.U.2011.186.1103 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2011.173.1034 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Gatunki zwierząt niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi.

Dz.U.2011.173.1037 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa.

Dz.U.2011.173.1031 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dz.U.2019.336 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Naczelny lekarz uzdrowiska.

Dz.U.2011.161.976 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dz.U.2011.185.1096 | ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Warunki wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych.

Dz.U.2011.159.954 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dz.U.2011.191.1134 | ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o scalaniu i wymianie gruntów.

Dz.U.2011.185.1097 | ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.165.984 | ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.187.1110 | ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.2011.185.1093 | ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Dz.U.2011.187.1111 | ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2011.187.1112 | ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Dz.U.2011.187.1113 | ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Normy zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz tryb ich kwaterowania.

Dz.U.2011.165.989 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Spis wyborców.

Dz.U.2011.158.942 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2011 r. | Akt utracił moc