Law Journal

Zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1378 | ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego".

Dz.U.2020.1288 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1242 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Program pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Dz.U.2020.1246 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyniki ponownego głosowania i wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.1238 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Wartość opałowa poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych.

Dz.U.2020.1278 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1231 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1232 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Drobina w województwie mazowieckim.

Dz.U.2020.1234 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Baranów w województwie mazowieckim.

Dz.U.2020.1235 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Dz.U.2020.1229 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2020.1224 | obwieszczenie z dnia 9 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie wyróżnień i przeprowadzanie postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2020.1230 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.1255 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom.

Dz.U.2020.1218 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim.

Dz.U.2020.1199 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Widuchowa w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2020.1204 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2020.1217 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dz.U.2020.1202 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.U.2020.1201 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2020.1177 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie priorytetowych dziedzin medycyny.

Dz.U.2020.1156 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2020.1203 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakaz w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1160 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Dz.U.2020.1159 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2020.1187 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej.

Dz.U.2020.1197 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Profil zaufany i podpis zaufany.

Dz.U.2020.1194 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2020.1155 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Wzory upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

Dz.U.2020.1157 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dz.U.2020.1145 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Dz.U.2020.1136 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna kwota dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dz.U.2020.1137 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny".

Dz.U.2020.1195 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2020 r. | Akt nienormatywny

Wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.1143 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2020.1147 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1108 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1109 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc