Law Journal

Formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Dz.U.2011.258.1550 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Operat ewidencyjny oraz wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

Dz.U.2021.998 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 29/10.

Dz.U.2011.254.1529 | wyrok z dnia 15 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku.

Dz.U.2012.46 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dz.U.2011.257.1548 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2011.252.1517 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Przekazanie mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2011.256.1535 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego.

Dz.U.2011.240.1433 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Dz.U.2011.254.1528 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Dz.U.2011.261.1564 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Dziennik gospodarowania wodą.

Dz.U.2011.257.1546 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

Dz.U.2011.258.1549 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

Dz.U.2011.240.1434 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Wzór informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe.

Dz.U.2011.257.1539 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego.

Dz.U.2011.257.1544 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.2011.252.1516 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych.

Dz.U.2011.257.1540 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Dz.U.2011.257.1542 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2011 r.

Dz.U.2011.238.1421 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności cukrowej za 2011 r.

Dz.U.2011.238.1424 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności do pomidorów za 2011 r.

Dz.U.2011.238.1425 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności uzupełniających za 2011 r.

Dz.U.2011.238.1422 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Stawki wsparcia specjalnego za 2011 r.

Dz.U.2011.238.1423 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2011.242.1443 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wzorcowe efekty kształcenia.

Dz.U.2013.1273 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji.

Dz.U.2011.246.1473 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2011.244.1459 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2011.244.1458 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

Dz.U.2011.251.1511 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Bazy danych dotyczące zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Dz.U.2011.263.1571 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Ewidencja utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych.

Dz.U.2011.246.1472 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szpitalny oddział ratunkowy.

Dz.U.2018.979 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012.

Dz.U.2011.245.1460 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2011.244.1457 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2011.253.1520 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2011.251.1510 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2011.241.1440 | rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Dz.U.2011.245.1464 | rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2011.235.1394 | rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.244.1455 | rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2011.244.1456 | rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Dz.U.2011.245.1463 | rozporządzenie z dnia 27 października 2011 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2016.1193 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb udostępniania danych oraz wysokość opłat.

Dz.U.2011.236.1399 | rozporządzenie z dnia 25 października 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz.U.2011.235.1393 | rozporządzenie z dnia 25 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Dz.U.2011.251.1507 | rozporządzenie z dnia 24 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Sposób podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa.

Dz.U.2014.230 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób oraz tryb nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

Dz.U.2011.236.1401 | rozporządzenie z dnia 21 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Wysokość wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów.

Dz.U.2011.232.1380 | rozporządzenie z dnia 21 października 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Dz.U.2015.992 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący