Law Journal

Kontrola w izbach i urzędach skarbowych.

Dz.U.2011.261.1559 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Metoda obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych.

Dz.U.2011.261.1557 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Dz.U.2016.319 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim.

Dz.U.2011.252.1513 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Ślemień w województwie śląskim.

Dz.U.2011.249.1499 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Stawka pomocy krajowej do owoców za 2011 r.

Dz.U.2011.256.1538 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.U.2011.250.1501 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.2011.250.1502 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2011.250.1503 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.U.2011.250.1500 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Dz.U.2011.279.1643 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Dz.U.2011.248.1479 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2011.248.1480 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2011.248.1481 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2011.248.1478 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.2011.248.1482 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2011.248.1483 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2011.248.1484 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2011.248.1485 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2011.248.1486 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2011.248.1487 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2011.248.1488 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki.

Dz.U.2014.1067 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2011.248.1490 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.2011.248.1491 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2011.248.1492 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2011.248.1493 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2011.248.1494 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2011.248.1495 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Tomasza Arabskiego.

Dz.U.2011.248.1496 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.

Dz.U.2018.463 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2014.1718 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2011.261.1565 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Tryb wypłaty i szczegółowy tryb zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzór formularza wniosku o zasiłek powodziowy.

Dz.U.2011.247.1477 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Dz.U.2011.267.1582 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 45/09.

Dz.U.2011.254.1530 | wyrok z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2011.254.1527 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Dz.U.2011.259.1553 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Dz.U.2011.258.1550 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

New Operat ewidencyjny oraz wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

Dz.U.2021.998 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 29/10.

Dz.U.2011.254.1529 | wyrok z dnia 15 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku.

Dz.U.2012.46 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dz.U.2011.257.1548 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2011.252.1517 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Przekazanie mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2011.256.1535 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego.

Dz.U.2011.240.1433 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Dz.U.2011.254.1528 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Dz.U.2011.261.1564 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Dziennik gospodarowania wodą.

Dz.U.2011.257.1546 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

Dz.U.2011.258.1549 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

Dz.U.2011.240.1434 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Wzór informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe.

Dz.U.2011.257.1539 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego.

Dz.U.2011.257.1544 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.2011.252.1516 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych.

Dz.U.2011.257.1540 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Dz.U.2011.257.1542 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2011 r.

Dz.U.2011.238.1421 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności cukrowej za 2011 r.

Dz.U.2011.238.1424 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności do pomidorów za 2011 r.

Dz.U.2011.238.1425 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności uzupełniających za 2011 r.

Dz.U.2011.238.1422 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. | Akt utracił moc