Law Journal

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka".

Dz.U.2013.887 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2013.880 | ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2013.879 | ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dz.U.2013.871 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2013.870 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Przydział broni palnej oraz jej magazynowanie, przechowywanie i zapewnianie właściwego stanu technicznego.

Dz.U.2013.868 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego.

Dz.U.2013.867 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz.U.2013.866 | ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nasiennictwie.

Dz.U.2013.865 | ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

Dz.U.2013.864 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 października 2001 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie granic oraz zmiana nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Dz.U.2013.863 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 września 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przebieg służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2013.862 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.

Dz.U.2013.859 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 16/12.

Dz.U.2013.858 | wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 7/10.

Dz.U.2013.857 | wyrok z dnia 4 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

System Monitorowania Zagrożeń.

Dz.U.2013.853 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2013.852 | ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2013.849 | ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

MOP-Polska. Konwencja o pracy na morzu. Genewa.2006.02.23.

Dz.U.2013.845 | umowa międzynarodowa z dnia 23 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013.

Dz.U.2013.844 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 49/11.

Dz.U.2013.842 | wyrok z dnia 3 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

Dz.U.2013.841 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dz.U.2013.832 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.2013.830 | ustawa z dnia 24 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Dz.U.2013.829 | ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.827 | ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/10.

Dz.U.2013.826 | wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/12.

Dz.U.2013.825 | wyrok z dnia 26 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2013.824 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dz.U.2013.820 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dz.U.2013.817 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.

Dz.U.2013.816 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 36/12.

Dz.U.2013.814 | wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Fromborka w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2013.813 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Służba przygotowawcza.

Dz.U.2013.812 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 września 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych.

Dz.U.2013.811 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

Dz.U.2013.808 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego.

Dz.U.2013.806 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/12.

Dz.U.2013.805 | wyrok z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 11/12.

Dz.U.2013.804 | wyrok z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 23/10.

Dz.U.2013.802 | wyrok z dnia 11 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Domowi św. Józefa z siedzibą w Będzinie.

Dz.U.2013.801 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Warunki i sposób wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw.

Dz.U.2013.800 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2013.797 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 35/12.

Dz.U.2013.796 | wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja lądowisk.

Dz.U.2013.795 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 37/12.

Dz.U.2013.792 | wyrok z dnia 18 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/11.

Dz.U.2013.791 | wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz.U.2013.789 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Dokumentowanie działań związanych z integrowaną produkcją roślin.

Dz.U.2013.788 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2013.787 | postanowienie z dnia 4 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2013.786 | ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy