Law Journal

Wzór świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją.

Dz.U.2012.25 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2011.294.1744 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Podziemne składowiska odpadów.

Dz.U.2011.298.1771 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym.

Dz.U.2020.704 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Dz.U.2011.298.1767 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2011.290.1705 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych.

Dz.U.2012.127 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych.

Dz.U.2011.295.1750 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2011.298.1768 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Ocena okresowa bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego.

Dz.U.2012.556 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2011.298.1769 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.

Dz.U.2011.298.1765 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny.

Dz.U.2021.393 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposób uiszczenia opłaty od wniosku.

Dz.U.2011.296.1756 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy.

Dz.U.2011.297.1763 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Dz.U.2011.295.1747 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2011.296.1754 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012.

Dz.U.2011.297.1759 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2011.284.1671 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2011.284.1672 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Dz.U.2011.291.1714 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Informacje gromadzone przez apteki oraz informacje przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2017.547 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2012.7 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Lista czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

Dz.U.2021.240 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Dz.U.2011.293.1732 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Technologii Elektronowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR.

Dz.U.2011.298.1764 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Recepty lekarskie.

Dz.U.2011.294.1739 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej.

Dz.U.2011.282.1653 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2019.835 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie na 2012 r. programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła.

Dz.U.2011.291.1709 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U.2011.293.1731 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dz.U.2011.299.1778 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dz.U.2011.294.1736 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zryczałtowana wysokość kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Dz.U.2011.294.1740 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny.

Dz.U.2011.291.1712 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja mierniczo-geologiczna.

Dz.U.2011.291.1713 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Instytucjonalna piecza zastępcza.

Dz.U.2011.292.1720 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dz.U.2011.293.1729 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób.

Dz.U.2011.299.1777 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym.

Dz.U.2011.299.1774 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu.

Dz.U.2019.1753 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.

Dz.U.2011.288.1692 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.

Dz.U.2012.11 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Wykazy towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2019.132 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wzór kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzór karty dziecka.

Dz.U.2011.292.1721 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe.

Dz.U.2011.293.1726 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych.

Dz.U.2012.47 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.

Dz.U.2011.293.1730 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2011.299.1775 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2012.35 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2011.289.1704 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie w sprawie służby przygotowawczej.

Dz.U.2012.6 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie.

Dz.U.2011.289.1703 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką.

Dz.U.2011.289.1701 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską.

Dz.U.2011.289.1702 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dz.U.2011.291.1707 | ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc