Law Journal

Mieszanki materiału siewnego.

Dz.U.2013.1553 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Wymagania kwalifikacyjne pilotów morskich.

Dz.U.2013.1552 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U.2013.1551 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej.

Dz.U.2013.1544 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Dz.U.2013.1542 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

Dz.U.2013.1540 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych.

Dz.U.2013.1539 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

Dz.U.2013.1538 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 40/12.

Dz.U.2013.1537 | wyrok z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2013.1536 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.2013.1532 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej.

Dz.U.2013.1526 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej.

Dz.U.2013.1525 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.

Dz.U.2013.1519 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Warunki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe.

Dz.U.2013.1517 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski.

Dz.U.2013.1515 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2013.1514 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Dz.U.2013.1513 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Pobieranie próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych.

Dz.U.2013.1512 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dz.U.2013.1511 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2013.1509 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r.

Dz.U.2013.1508 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2013.1506 | rozporządzenie z dnia 14 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych.

Dz.U.2013.1504 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Dz.U.2013.1501 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej.

Dz.U.2013.1498 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Dz.U.2013.1491 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów.

Dz.U.2013.1488 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Wystawianie faktur.

Dz.U.2013.1485 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2013.1484 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Wzory arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego.

Dz.U.2013.1481 | rozporządzenie z dnia 28 października 2013 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

Dz.U.2013.1478 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2013.1477 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Dz.U.2013.1474 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2013.1473 | ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Wymogi dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania.

Dz.U.2013.1469 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Konkurs na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych.

Dz.U.2013.1466 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze.

Dz.U.2013.1465 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.2013.1461 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2013.1460 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2013.1459 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Mongolia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie obronności. Warszawa.2013.01.21

Dz.U.2013.1448 | umowa międzynarodowa z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2013.1452 | rozporządzenie z dnia 23 października 2013 r. | Akt obowiązujący