Law Journal

Prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2019.555 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczania informacji niejawnych.

Dz.U.2012.683 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu.

Dz.U.2012.650 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2012.691 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 17/09.

Dz.U.2012.643 | wyrok z dnia 29 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2012.648 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013.

Dz.U.2012.595 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2012.736 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dokumentach paszportowych.

Dz.U.2012.798 | ustawa z dnia 25 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizacji rynku rybnego.

Dz.U.2012.789 | ustawa z dnia 25 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony świadka. Stirin.2012.05.24.

Dz.U.2014.1048 | umowa międzynarodowa z dnia 24 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 12/10.

Dz.U.2012.622 | wyrok z dnia 24 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2012.613 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Dz.U.2012.663 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Pilotowanie pojazdów nienormatywnych.

Dz.U.2012.629 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Lewin Kłodzki w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2012.581 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Wiżajny w województwie podlaskim.

Dz.U.2012.586 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2012.593 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Okonka w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2012.568 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie minimalnych norm.

Dz.U.2012.746 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Ukraina-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Kijów.2012.05.18.

Dz.U.2013.1373 | umowa międzynarodowa z dnia 18 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Monitorowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom.

Dz.U.2012.602 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt utracił moc

System resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowy sposób ich nadawania.

Dz.U.2019.173 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 10/11.

Dz.U.2012.627 | wyrok z dnia 17 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości.

Dz.U.2012.570 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dz.U.2012.583 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2012.584 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Gromadzenie danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwanie tych danych z Rejestru.

Dz.U.2014.1057 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Plan udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich.

Dz.U.2012.575 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2012.528 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Czarnożyły w województwie łódzkim.

Dz.U.2012.534 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Dz.U.2012.624 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 11/10.

Dz.U.2012.578 | wyrok z dnia 15 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Umowa o partnerstwie i współpracy. Bruksela.2012.05.11.

Dz.U.2018.1815 | umowa z dnia 11 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dz.U.2012.542 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie drogowym.

Dz.U.2012.661 | ustawa z dnia 11 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

Dz.U.2012.756 | ustawa z dnia 11 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2012.587 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2012.611 | ustawa z dnia 10 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o samorządzie gminnym.

Dz.U.2012.567 | ustawa z dnia 10 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2013.645 | ustawa z dnia 10 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądów powszechnych.

Dz.U.2012.524 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

Dz.U.2018.345 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc