Law Journal

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.

Dz.U.2020.1522 | rozporządzenie z dnia 1 września 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Dz.U.2020.1507 | rozporządzenie z dnia 1 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2020.1605 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2020.1566 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1498 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Dz.U.2020.1515 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2020.1497 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia.

Dz.U.2020.1571 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Sposób udzielania dostępu do aplikacji.

Dz.U.2020.1543 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1489 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1490 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego.

Dz.U.2020.1485 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Sposób obliczania wysokości sumy gwarancyjnej.

Dz.U.2020.1472 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2020.1469 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2021.932 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego.

Dz.U.2020.1518 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zlecenie na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem.

Dz.U.2020.1568 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2020.1563 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwoty bazowej w 2021 r.

Dz.U.2020.1501 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Dz.U.2020.1595 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 33/15.

Dz.U.2020.1521 | wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1452 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2020.1479 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.1462 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Koordynacja i organizacja rozkładów lotów.

Dz.U.2020.1544 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu przewozowego.

Dz.U.2020.1466 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dz.U.2020.1441 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Dz.U.2020.1464 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2020.1456 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 46/15.

Dz.U.2020.1458 | wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa leków przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży.

Dz.U.2020.1447 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy.

Dz.U.2020.1509 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2020.1432 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

USA-Polska. Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej. Warszawa.2020.08.15.

Dz.U.2020.2153 | umowa międzynarodowa z dnia 15 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Dz.U.2020.1405 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U.2020.1408 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów.

Dz.U.2020.1403 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2020.1404 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów.

Dz.U.2020.1411 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Dz.U.2020.1529 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1565 | ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1517 | ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Tworzenie i działanie komitetów w portach lotniczych.

Dz.U.2020.1471 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego".

Dz.U.2020.1418 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkół podoficerskich.

Dz.U.2020.1480 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.1395 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz.U.2020.1386 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy